Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

18/07/2019 16:07 Số lượt xem: 1188
Ngày 18-7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viện Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo.Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội cả nước duy trì đà tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực, trong đó Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng 6,6%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện và xây dựng các cơ chế chính sách, trong đó trình Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2020; Tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc Luật Quy hoạch; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam; Trình Chính phủ ban hành nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành, cùng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 186 nhiệm vụ cụ thể.

6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ vững vai trò là đơn vị tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động; tiếp tục đổi mới, quyết liệt hành động hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó tiếp tục đổi mới, xây dựng kế hoạch hành động, phương thức, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối trong việc chuẩn bị, nghiên cứu tổng kết, xây dựng báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...   

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu  ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành, địa phương tìm giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về tăng trưởng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Đối với công tác giải ngân các dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, triển khai sớm. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán năm 2020, trong đó tập trung cao cho việc chi đầu tư công. Chuẩn bị các nội dung về quy hoạch của tỉnh và báo cáo trong tháng 10-2019.

Tại Hội nghị các đại biểu thảo luận, nghe hướng dẫn về xây dựng kế họach phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025; những điểm mới, đột phá trong Luật đầu tư công năm 2019 và một số nội dung trọng tâm khác.

Quang Minh