Bộ CHQS tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

11/11/2019 21:21 Số lượt xem: 1976
Ngay từ đầu năm 2019, Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả, thiết thực và gắn liền với thực tế của đơn vị. Bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hệ thống tuyên truyền trực quan luôn được các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư xây dựng.

Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong LLVT tỉnh; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” hàng quý, “Mỗi tuần một điều luật” hàng tháng đạt hiệu quả thiết thực. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Bộ Luật, Thông tư, Chỉ thị theo kế hoạch đã xác định; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị. 

Đại tá Chu Văn Huân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Phòng Chính trị đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ định kỳ kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, bảo đảm nội dung, thời gian, chương trình theo kế hoạch. Chỉ đạo gắn phổ biến giáo dục pháp luật với quản lý, duy trì nền nếp chế độ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị”.
Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, tuyên truyền, giáo dục có hiệu quả Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng năm 2018, Thông tư quy định việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ và các hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và nhiều văn bản luật khác; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị về công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đơn vị và địa phương…
Các nội dung trên được các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt thường xuyên trong sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, quân số đạt trên 98,8%. Tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ dân quân, tự vệ dự bị động viên theo đúng kế hoạch; quá trình học tập đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật mới ban hành, đạt kết quả tốt. Triển khai thực hiện có nền nếp “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần một Điều luật”, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức tọa đàm, trao đổi trong Ngày Chính trị, văn hóa tinh thần; tuyên truyền, phổ biến “Mỗi tuần một Điều luật” trong các buổi giao ban, sinh hoạt, đọc báo đầu giờ buổi sáng; “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật” của cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu trong nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật trong LLVT tỉnh, không có vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ các văn bản pháp luật được 188 buổi, thời lượng 30 phút/buổi và 108 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật của các đơn vị; cán bộ, chiến sỹ tích cực khai thác, sử dụng đạt hiệu quả thiết thực.
Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn. Các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội càng quyết liệt, công khai, trực diện hơn… Tình hình đó đặt ra yêu cầu LLVT tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, PBGDPL tại đơn vị trong giai đoạn mới. Cụ thể là đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; Tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng, sát với yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương; Hoàn thành 100% nội dung giáo dục pháp luật theo quy định; tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật liên quan tới thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương cho lực lượng vũ trang tỉnh; Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong LLVT tỉnh. Tập trung nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, địa phương.
Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, PBGDPL tại đơn vị là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của các tổ chức, lực lượng và của mọi cán bộ, chiến sĩ. Đó là cơ sở để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng LLVT tỉnh  Bắc Ninh có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của cấp ủy, chính quyền nhân dân địa phương.

Tạ Quang Chính