Bắc Ninh thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng

08/10/2018 15:54 Số lượt xem: 992
(Tham luận của đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy).

 

Bắc Ninh được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tình cảm và sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc, điều này được thể hiện qua 18 lần Người về thăm Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh. Người đã có nhiều chỉ bảo và căn dặn về công tác xây dựng Đảng: “Cán bộ các cấp phải có sự chuyển hướng mạnh mẽ về tư tưởng và lề lối làm việc, chống mọi biểu hiện của tư tưởng bảo thủ, quan liêu”; “Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết”; “Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành, tư tưởng phải thông, phải thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ.

Phải đồng cam cộng khổ với nhân dân. Phải khuyến khích và giúp đỡ nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất”. “2. Phải tổ chức tốt... 3. Phải lãnh đạo tốt... kỷ luật chặt chẽ... Đảng viên và đoàn viên thanh niên phải xung phong làm đầu tàu, làm gương mẫu”; “đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với dân công, giữa dân công với dân công, giữa cán bộ và dân công với đồng bào địa phương. Đoàn kết là lực lượng”.

Thấm nhuần quan điểm và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hiến của quê hương, Đảng bộ Bắc Ninh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, t­ư t­ưởng, tổ chức, đạo đức.

Ngày 04 tháng 8 năm 1929, tại núi Hồng Vân (núi Lim, huyện Tiên Du) Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập. Sau 16 năm vận động và trực tiếp lãnh đạo cách mạng, chỉ với 4 chi bộ và 20 đảng viên khi được thành lập, Đảng bộ đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng với quân và dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong mùa thu Tháng Tám năm 1945 lịch sử.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, kế thừa kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng thời kỳ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp được những người con ưu tú trong các tổ chức chính trị quần chúng vào Đảng và phân công đảng viên tham gia các đội cảm tử, bộ đội, du kích... Qua các phong trào thi đua “Tìm giặc mà đánh”, “Giết giặc lập công” đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như: Đội Công an danh dự tỉnh; Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng; Tiểu đội Nữ du kích Trưng Trắc; Đại đội Hồng Hà; Tiểu đoàn Thiên Đức... góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Hơn 20 năm, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã có bước trưởng thành về mọi mặt, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với quyết tâm “Tất cả cho tiền tuyến và tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo nhân dân khắc phục thiên tai, địch họa, ra sức thi đua lao động sản xuất, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... góp phần đánh thắng giặc Mỹ, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhất là từ khi tỉnh được tái lập (ngày 01/01/1997), Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, giành được những kết quả quan trọng: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá với quy mô ngày càng lớn; tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, thu hút vốn đầu tư đứng thứ 6 toàn quốc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giai đoạn 2011-2015 tăng trung bình 15,1%/năm; giai đoạn 2016-2018 tăng trung bình 12,6%/năm; năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất cả nước (19,12%). Bắc Ninh đã trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và cả nước; quy mô nền kinh tế đứng trong tốp đầu cả nước; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chỉ tiêu trong nhóm dẫn đầu quốc gia.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được những kết quả đáng khích lệ:

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết bảo đảm nghiêm túc, kịp thời và có nhiều đổi mới

Tỉnh ủy đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII; Nghị quyết Trung ­ương 6 (lần 2) khóa VIII; Nghị quyết Trung ­ương 9 khóa IX, Nghị quyết Trung ­ương 9 khóa X, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII... theo hướng: Bí thư và Thường vụ cấp ủy chịu trách nhiệm trong truyền đạt, phát huy dân chủ trong thảo luận và chỉ đạo thực hiện nghị quyết; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết được xây dựng kịp thời, cụ thể, rõ nhiệm vụ, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới; chọn vấn đề mới, nội dung cốt lõi để quán triệt; sau triển khai cá nhân có bài thu hoạch, người đứng đầu có kế hoạch thực hiện; chọn hình thức triển khai phù hợp như Hội nghị trực tuyến kết nối với truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đến các điểm tổ chức hội nghị trong toàn tỉnh, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết luôn đạt trên 93%.

Công tác thông tin thời sự được các cấp ủy quan tâm, tổ chức định kỳ, bảo đảm nền nếp và đúng quy định (cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức hội nghị thông tin công tác tư tưởng định kỳ 1 tháng/lần; cấp xã ít nhất 3 tháng/lần tổ chức hội nghị thông tin tới toàn thể đảng viên; chi bộ dành ít nhất 30 phút đầu giờ thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và các văn bản mới cho đảng viên); phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng tuyên truyền, tham mưu cấp ủy đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên giáo, góp phần ổn định tình hình tư tưởng chính trị trên địa bàn, thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Cấp ủy tỉnh duy trì các hội nghị cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh về các nội dung đáng quan tâm như: “Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương”; “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; “Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay, thực trạng và giải pháp”; “Xây dựng mô hình thành phố thông minh”. Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương như: Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam quảng bá hình ảnh về một Bắc Ninh đổi mới, năng động, hội nhập và phát triển, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

2. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức các lớp triển khai cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh và phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Bắc Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Sau học tập các chuyên đề hàng năm, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch làm theo, nêu mục tiêu, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo, với công việc được giao, đăng ký với chi bộ, để chi bộ theo dõi, giám sát. Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị, những hạn chế của cán bộ, đảng viên. Đã có 100% cơ quan, đơn vị, 97,6% người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo đạt trên 90%. Các bản đăng ký làm theo được lưu giữ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để hàng năm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị được các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị chú trọng và đi vào thực chất hơn, số chi bộ đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên đạt 94,5%. Những nội dung chuyên đề đưa vào sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị đa dạng như những câu chuyện kể về Bác Hồ; các chủ đề “nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm”, “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, “Đổi mới, chủ động, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Bắc Ninh bình yên”; tiếp tục duy trì đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.

3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, thiết thực, hiệu quả

Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo và chủ động xây dựng, ban hành các quyết định, chương trình hành động, kế hoạch và các văn bản cụ thể hoá và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; các quy chế, quy định, hướng dẫn thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức cán bộ. Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, dân chủ trong đảng được mở rộng và phát huy. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18, số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thực hiện tinh gọn, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác tổ chức, cán bộ đã thực hiện đồng bộ các khâu, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và người đứng đầu trong hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về “Chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp”, quy định việc cấp ủy viên các cấp đi công tác cơ sở và tham dự sinh hoạt chi bộ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu có những kết quả tích cực, quy định việc cấp ủy viên các cấp đi công tác cơ sở và tham dự sinh hoạt chi bộ ít nhất 3 tháng một lần. Năm 2017 đã có 223 lượt cấp ủy viên cấp tỉnh, 1.627 lượt cấp ủy viên cấp huyện đi dự sinh hoạt tại các chi bộ trong toàn tỉnh.

Tại các cuộc sinh hoạt, các đồng chí cấp ủy viên đã dành thời gian thông tin tình hình thời sự, đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đề xuất, phản ánh từ cơ sở. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc từ cơ sở đã được các đồng chí cấp ủy viên, đặc biệt là người đứng đầu, thường trực cấp ủy nắm bắt kịp thời, chỉ đạo giải quyết tại chỗ, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cũng qua đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí cấp ủy viên tiếp tục hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực, chỉ đạo giải quyết công việc hiệu quả hơn. Bắc Ninh cũng chú trọng đổi mới nội dung, coi trọng việc xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bảo đảm đúng hướng dẫn, quy định, coi trọng chất lượng; công tác phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm, bảo đảm về số lượng và chất lượng.

Toàn tỉnh có 623 tổ chức cơ sở đảng, trong đó gồm: 219 đảng bộ cơ sở, 404 chi bộ cơ sở, 1.938 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 55.645 đảng viên. Với sự nỗ lực phấn đấu, trong những năm qua luôn có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó trên 22% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; trên 74% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 16% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được bảo đảm theo quy định

Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và được quan tâm chỉ đạo cụ thể hoá bằng các quy định, chương trình, kế hoạch của cấp mình như: Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017-2020; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, kịp thời bổ sung, điều chỉnh bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn, xác định rõ nội dung, đối tượng kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp nảy sinh, có nhiều đơn thư, khiếu nại, kiểm tra việc quán triệt và thực hiện nghị quyết, công tác tổ chức cán bộ...; tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế tiêu cực, ngăn chặn phòng ngừa và giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Tỉnh uỷ, các cấp uỷ gắn với việc lãnh đạo, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp giúp cấp ủy kiểm tra đối với 1.165 tổ chức đảng và 6.650 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng và giám sát theo chuyên đề đối với 1.007 tổ chức đảng và 5.310 đảng viên; tham mưu giải quyết 05 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng. Kiểm tra 38 tổ chức đảng và 138 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, 1.198 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; giám sát 956 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 91 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; 1.220 tổ chức đảng trong việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát theo chuyên đề đối với 1.881 đảng viên và 731 tổ chức đảng. Giải quyết đơn thư tố cáo đối với 85 đảng viên; tham mưu giúp cấp ủy và trực tiếp thi hành kỷ luật đối với 11 tổ chức đảng và 684 đảng viên.

5. Công tác dân vận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo

Thường xuyên nắm bắt diễn biến xã hội và tình hình nhân dân; cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy quyền làm chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ động sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước về tôn giáo; lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân; trách nhiệm tiếp thu góp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp hướng tới giảm phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc liên quan đến nhân dân, phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo của địa phương như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Các cấp uỷ, chính quyền các cấp chú trọng việc tổ chức gặp mặt, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp để lắng nghe và giải đáp những vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với việc đổi mới phương thức làm việc “gần dân, sát dân, hiểu dân”, gặp gỡ, đối thoại với người dân, với doanh nghiệp mà nhiều vụ việc vướng mắc trong công tác quản lý kinh tế, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, từng bước tạo niềm tin trong nhân dân. Cụ thể, là chỉ tính riêng năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 458 cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, với doanh nghiệp; cấp huyện lựa chọn 42 vấn đề, cấp xã lựa chọn 231 vấn đề nổi cộm, phức tạp, tồn tại, hạn chế để giải quyết; qua đó, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

6. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc

Cấp ủy, chính quyền và các địa phương đã tập trung cao vào trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; các cơ quan trong khối Nội chính đã chủ động tham mưu, nắm bắt tình hình, giải quyết những vấn đề bức xúc về an ninh trật tự, nổi cộm trên địa bàn thuộc các lĩnh vực được tiến hành một cách chủ động; ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo và nhân viên trong ngành nội chính được nâng lên, nhất là trong triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7 khóa XII.

Các mặt công tác tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, cải cách hành chính, quân sự, quốc phòng được nâng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan nội chính được tăng cường, đã xử lý tốt các vụ việc, không để phát sinh thành điểm nóng. Kết quả trong nửa nhiệm kỳ, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng sát thực tiễn, hướng về cơ sở, chọn khu dân cư là địa bàn hoạt động, lấy nhân dân là chủ thể để tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nỗ lực và có những bước đổi mới trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân như: ủng hộ giúp đỡ người nghèo; xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo dịp lễ, Tết; hỗ trợ học sinh, sinh viên con hộ nghèo đi học; hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh.

Thông qua các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “làng 3 sạch”, trồng các tuyến đường hoa, thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động mang dấu ấn, màu sắc riêng của thanh niên Bắc Ninh như: phong trào “Hành trình xanh”, “Thắp sáng đường quê”, “Mái ấm thanh niên”, chương trình “Tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay làm sạch ruộng đồng”, triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”... với nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Các cấp ủy đã chỉ ra và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Cụ thể là việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn biểu hiện hình thức; xây dựng chương trình hành động còn sao chép, chung chung, chưa cụ thể, thiếu khả thi; vấn đề nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội còn có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng còn hạn chế. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ cấp cơ sở còn bất cập; trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và năng lực lãnh đạo của cán bộ cơ sở chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ.

Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; việc đôn đốc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra hiệu quả còn thấp; việc giải quyết đơn thư tố cáo có trường hợp còn kéo dài. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số đơn vị còn chậm đổi mới, chưa phát huy vai trò của người tiêu biểu trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Bên cạnh đó, hiện nay các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhất là lợi dụng triệt để Internet và mạng xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước... làm xói mòn niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Trước thực trạng trên, đòi hỏi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Ninh nói riêng cần tiếp tục phải được coi trọng, đẩy mạnh và quyết tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác, trước mắt, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền và giáo dục lý luận chính trị cho các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên để giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra; đoàn kết, thống nhất đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, xét lại để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu địa phương, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo hướng tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành nghiêm kỷ luật trong Đảng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường giám sát theo chuyên đề, nhất là ở những nơi có nhiều vấn đề phức tạp, bức xúc, nổi cộm, có nhiều đơn thư tố cáo, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng tính ngăn chặn, phòng ngừa; thực hiện nghiêm công tác thi hành kỷ luật Đảng.

Bốn là, các cấp ủy Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác. Các cấp, các ngành phải luôn thực hiện và giữ được sự gắn bó máu thịt với nhân dân, gần gũi, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng, học hỏi nhân dân trong lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Năm là, tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong học tập và làm theo lời Bác; chú trọng biểu dương, khen thưởng đối với người lao động ở cơ sở, những việc làm nhỏ, bình dị, gần gũi với quần chúng nhân dân.

Sáu là, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội... trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Xác định đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu, nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nguyện đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khắc phục mọi khó khăn, thách thức... để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra; xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.