20% cơ quan hành chính duy trì, áp dụng xuất sắc tiêu chuẩn ISO

29/11/2021 10:55 Số lượt xem: 517
Sở Khoa học và Công nghệ vừa đánh giá, kiểm tra việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 166 cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước.

Kết quả cho thấy các đơn vị đã cơ bản chấp hành nghiêm túc việc duy trì, áp dụng quy trình ISO theo mô hình khung thành lập, hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO cơ sở, thực hiện phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo đầy đủ, đã xây dựng, ban hành và kiểm soát quy trình hệ thống và quy trình tác nghiệp, xây dựng chính sách, mục tiêu chất lượng, tổ chức đánh giá nội bộ, phối hợp giám sát thực hiện định kỳ ...

Kiểm tra hồ sơ thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giao thông Vận tải.

 

Trong đó, 33 cơ quan xếp loại xuất sắc (chiếm 19, 88%); 49 cơ quan xếp loại tốt (29,52%); 82 cơ quan xếp loại khá (chiếm 49,39%); 2 cơ quan đạt loại trung bình (chiếm 1,21%). Để nâng cao hơn nữa chất lượng duy trì, áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2015 trong khối các cơ quan hành chính, nhà nước, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phổ biến kịp thời các văn bản có liên quan, tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn về quản lý, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hoạt động giám sát, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá… để tăng cường hiệu quả áp dụng.

H. Thương