Đoàn kết xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh

06/11/2018 08:25 Số lượt xem: 252
Những năm qua, Chi bộ khu phố Đọ Xá, phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh) luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội.

Khu phố Đọ Xá có 590 hộ, với trên 2.000 khẩu; Chi bộ khu phố hiện có 68 đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ khu phố luôn phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Nguyễn Thị Bắc: Chi bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đều đánh giá kết quả hoạt động của từng lĩnh vực, phân tích điểm mạnh, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng thời, Chi bộ phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên. Đặc biệt, Chi bộ luôn chú trọng bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm: 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó trên 30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liên tục Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.
Cùng với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội được Chi bộ khu phố Đọ Xá xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Bắc Ninh, phường Ninh Xá nói chung và khu phố Đọ Xá nói riêng có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, giao thông, đặc biệt là có Chợ Đọ nên các ngành nghề dịch vụ thương mại ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện toàn khu phố có hơn 200 hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ, lẻ, trong đó có 6 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm ổn định cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, khu phố chỉ còn 3 hộ nghèo.
Bên cạnh đó, Chi bộ quán triệt, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận khu phố thường xuyên phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng... Khu phố đã xây dựng và ban hành Quy ước về việc thực hiện nếp sống văn hóa mới, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đông đảo người dân. Nhờ đó, trong thời gian qua, phong trào thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn khu phố đã đạt được những kết quả tích cực. Các quy định trong việc cưới, việc tang, mừng thọ... được người dân nghiêm túc thực hiện. Hằng năm, có trên 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, nhiều năm liền được công nhận Khu phố văn hóa.
Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Nguyễn Thị Bắc khẳng định: Thành công lớn nhất của Chi bộ khu phố Đọ Xá những năm qua là đã xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất, gắn bó với chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân. Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để đề ra nghị quyết đúng đắn, hợp lòng dân. Khi thực hiện nhiệm vụ, đã huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên... Từ đó đã xây dựng được niềm tin, sự đoàn kết trong Chi bộ cũng như trong nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thảo Nguyên