Điều mong muốn cuối cùng của Bác

11/09/2019 07:49 Số lượt xem: 528
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta về với thế giới Người hiền đã tròn 50 năm. Trước lúc ra đi, Người để lại cho dân tộc ta, đất nước ta một di sản vô cùng quý giá, đó là bản Di chúc lịch sử. 

Di chúc của Người kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam, soi sáng con đường Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Nửa thế kỷ qua, đất nước ta có nhiều thay đổi to lớn, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam đã, đang nỗ lực phấn đấu để thực hiện lời căn dặn cuối cùng của Bác là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”1.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhiều đến đoàn kết, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, lời căn dặn cuối cùng của Người cũng nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân ta phải đoàn kết phấn đấu. Bởi đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là bản chất của một đảng chân chính. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.2
Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, Người đặc biệt quan tâm đến sự đoàn kết trong Đảng, Người căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”3.
 Đoàn kết thống nhất là sức mạnh vô địch, là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Giữ gìn đoàn kết thống nhất là trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, là nhiệm vụ thường xuyên, là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi tổ chức đảng nói riêng và toàn Đảng nói chung. Đoàn kết thống nhất thực sự chỉ có được khi mọi cán bộ, đảng viên đặt lợi ích của nhân dân và Tổ quốc  lên trên lợi ích cá nhân. Những năm qua, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Song vẫn còn nhiều tổ chức đảng mất đoàn kết. Nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; tình thương yêu đồng chí bị giảm sút. Sự mất đoàn kết được biểu hiện dưới các hình thức: kèn cựa, địa vị, cục bộ, kéo bè kéo cánh, chuyên quyền, độc đoán, không tôn trọng lẫn nhau, lời nói không đi đôi với việc làm. Nguyên nhân cốt lõi là do một bộ phận cán bộ, đảng viên cố tình vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là các lĩnh vực về tổ chức cán bộ, về đất đai, về tài chính. Đây là vấn đề đang làm mất đi lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Đoàn kết phấn đấu để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, là tâm nguyện cả cuộc đời Bác. Từ lúc sinh ra, lớn lên ra đi tìm đường cứu nước, cho đến khi về với cõi vĩnh hằng Bác luôn mong Nước nhà được độc lập, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, Đảng đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất hai miền Nam, Bắc; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH thu được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn biểu hiện mất dân chủ; nhiều cán bộ, đảng viên đặc quyền, đặc lợi, chưa coi mình là công bộc của dân; hiện tượng nhũng nhiễu, hành dân còn xảy ra; đặc biệt là khoảng cách người giàu và nghèo ngày càng giãn cách… đang là vấn đề bức xúc trong xã hội. Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu quyền lợi đều của dân, công việc đổi mới xây dựng là trách nhiệm của dân… nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở dân. Để thực hiện tâm ước của Bác, Đảng và nhân dân ta xác định: Xây dựng Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh vừa là mục tiêu, vừa là động lực, từng bước hiện thực hóa trong quá trình đổi mới đất nước trên con đường xã hội chủ nghĩa.
50 năm qua, học tập và làm theo Di chúc của Người, cách mạng Việt Nam có những bước phát triển mang tầm thời đại; đạt được thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; mở ra một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam-thời đại Hồ Chí Minh. Song chúng ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới. Công cuộc xây dựng đất nước còn nhiều gian lao vất vả, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng đất nước ta theo đúng lời căn dặn cuối cùng của Bác.

 1- Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996, trang 512
2- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1999, trang 25
3- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1999, trang 25, 26

Trường Sinh