Điều chỉnh số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026

22/02/2021 20:28 Số lượt xem: 278
Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 19-2, HĐND tỉnh có Công văn số 13/TT.HĐND, theo đó, Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh lần thứ nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
I. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX
1. Dân số tỉnh Bắc Ninh tính đến ngày 31/12/2020: 1.439.838 người.
2. Tổng số đại biểu được bầu: 56 đại biểu.
II. Cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX
- Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách: 8 người
- Phấn đấu đại biểu là phụ nữ trên 30%: 20 người
- Phấn đấu đại biểu là người ngoài Đảng ít nhất 10% là:   6 người
- Phấn đấu đại biểu dưới 40 tuổi ít nhất 15% là: 9 người
- Phấn đấu đại biểu tái cử ít nhất 30%: 21 người
- Đại biểu là người tôn giáo: 2 người
- Đại biểu là doanh nghiệp: 2 người
III. Cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh kết hợp:
- Đại biểu là người ngoài Đảng: 6 đại biểu (đạt tỷ lệ 10,71%).
- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 9 đại biểu (đạt tỷ lệ 16,07%).
- Đại biểu tái cử: 21 đại biểu (đạt tỷ lệ 37,50%).
- Đại biểu là nữ: 20 đại biểu (đạt tỷ lệ 35,71%).