Đảng bộ Tiên Du tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

02/05/2018 08:04 Số lượt xem: 598
Đảng bộ huyện Tiên Du hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), với 5.325 đảng viên. Cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, năm qua, Đảng bộ huyện chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Du cho biết, trong công tác xây dựng Đảng, trước hết là việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng chương trình toàn khóa và kế hoạch hằng năm. Riêng năm 2017, nhiều chương trình về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đi vào cuộc sống và đạt những kết quả quan trọng. Các Đảng uỷ xã, thị trấn đều chủ động hơn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM). Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2017 có 47/60 TCCSĐ đạt TSVM; không có TCCSĐ xếp loại yếu, kém.

Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng năm qua ở Đảng bộ huyện Tiên Du là cấp ủy các TCCSĐ luôn chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý thức, trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; tích cực sửa đổi lề lối làm việc. Đặc biệt, phong trào “làm theo” Bác trở nên rộng khắp, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Để góp phần xây dựng Đảng TSVM, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2017, cấp ủy huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 40 TCCSĐ; giám sát 31 TCCSĐ; tiếp nhận 24 đơn tố cáo, kiến nghị đối với 3 tổ chức Đảng và 10 đảng viên và thi hành kỷ luật 19 đảng viên. Đi đôi với công tác trên, Huyện ủy thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu; kịp thời nắm bắt và giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Đảng bộ cũng có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, trong năm 2017, đã kết nạp mới 162 đảng viên.

Công tác dân vận của Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới, dân chủ trong Đảng và trong đời sống xã hội được mở rộng. Các hoạt động đã hướng trọng tâm vào việc vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, năm 2017, toàn huyện đã vận động trao tặng 86 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” gần 1 tỷ đồng…

Bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng bộ huyện, các chỉ tiêu, mục tiêu về kinh tế-xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác giáo dục - đào tạo; y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; các vấn đề xã hội đang từng bước được giải quyết; an ninh chính trị trên địa bàn ổn định. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2% (theo chuẩn nghèo đa chiều).

Đồng chí Nguyễn Đình Phương cho biết thêm: Trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt của công tác xây dựng Đảng, tạo được sự thống nhất, đoàn kết giữa lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Huyện ủy chủ trương tăng cường các giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo sát sao, kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Tập trung đổi mới công tác tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên luôn có ý thức cảnh giác, phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chú trọng công tác cán bộ, công tác phát triển đảng. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, bức xúc của cơ sở. Đồng thời, toàn Đảng bộ cũng nêu cao quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Xuân Bình