(BBNĐT) Những năm qua, cùng với phong trào công nhân, viên chức, lao động ( CNVCLĐ) của tỉnh, hoạt động nữ công được các cấp Công đoàn quan tâm tổ chức với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, thu hút  đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Thông qua hoạt động nữ công góp phần nâng cao trình độ, nhận thức về nhiều mặt, giúp nữ CNVCLĐ từng bước hoàn thiện mình hơn trong vai trò người phụ nữ thời kỳ mới.