(BBNĐT)

Bài 2: Phát huy chính sách tín dụng và thuế

Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đưa ra 7 giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, trong đó tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế được xem là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Bắc Ninh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19. Cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh kịp thời có sự chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.