(BBNĐT) Bác Hồ kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử vô cùng quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân.