(BBNĐT) Thực hiện NQ số 29/TW tháng 11 năm 2013 của BCH TW Đảng, tháng 6-2014, Tỉnh ủy đã ban hành NQ số 12-NQ/TU về việc “Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT Bắc Ninh đến 2020, định hướng đến 2030”. Sau hơn 5 năm thực hiện NQ 12 của Tỉnh ủy, bức tranh GD-ĐT Bắc Ninh đã có những thay đổi căn bản và tích cực, tất nhiên cũng phát sinh một số vấn đề cần phải giải quyết trong thời gian tới.