(BBNĐT) Ngày 27-6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14-9-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28-10-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54.