Thành phố Bắc Ninh công nhận 350 sáng kiến cấp cơ sở

18/01/2022 20:30 Số lượt xem: 880
Năm 2021, Hội đồng Khoa học Công nghệ thành phố Bắc Ninh tiếp nhận, xét 352 sáng kiến, đề án, đề tài, trong đó, công nhận 350 sáng kiến cấp cơ sở. Đồng thời, trình Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh xét và công nhận cho 8 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh. Các sáng kiến này được tác giả chia sẻ, ứng dụng rộng tại các tọa đàm, hội thảo trên địa bàn, chưa thu phí.

Nhìn chung chất lượng sáng kiến năm sau cao hơn năm trước, có tính khả thi và ứng dụng cao trong thực tiễn. Một số cơ quan, đơn vị, phòng, ban bước đầu đã gắn liền hoạt động chuyên môn với công tác nghiên cứu, sáng tạo trong lao động, tuy nhiên sáng kiến vể cải tiến kỹ thuật, sản xuất còn ít. Thời gian tới, thành phố Bắc Ninh tiếp tục tuyên truyền, cập nhật các văn bản có liên quan đến công tác sáng kiến; tạo điều kiện, khuyến khích để cán bộ, công nhân, nhân dân, học sinh sinh viên trên địa bàn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, có thêm nhiều sáng kiến chất lượng, ứng dụng hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.
 

 

H. Thương