(BBNĐT) Ngày 25-5, Quốc hội thảo luận về 2 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết.