(BBNĐT) Từ bao đời nay, việc thờ cúng Vua Hùng đã trở thành truyền thống lâu đời của dân tộc, thấm sâu vào tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. Truyền thống ấy là ngọn nguồn sức mạnh tinh thần của cả dân tộc để vượt lên mọi gian lao thử thách trong suốt tiến trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước.