Truy cập nội dung luôn
Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII - Lấy phiếu tín nhiệm 25 chức vụ chủ chốt do HĐND tỉnh bầu