(BBNĐT) Mặc dù Bắc Ninh đang có sự phát triển công nghiệp nhanh chóng, nhưng nông nghiệp vẫn được coi là thành phần kinh tế nòng cốt tại các vùng nông thôn. Giữ vai trò tổ chức đại diện của lực lượng đông đảo tới gần 170.000 hội viên, Hội Nông dân tỉnh chủ động đổi mới nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân tự tin gia nhập các sân chơi lớn.