Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 17/11/2017 - 08:32
Phát huy truyền thống của MTTQ Việt Nam, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân vững mạnh
Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, ngay từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc trong mặt trận dân tộc thống nhất. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra Chỉ thị về thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (MTDTTN), tiền thân của MTTQ Việt Nam sau này.

Từ đó tới nay, ở mỗi thời kỳ khác nhau, có những hình thức và tên gọi khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ, nhưng MTDTTN Việt Nam vẫn tập trung vận động, tập hợp các giai tầng trong xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc, nên vị thế của MTDTTN  ngày càng được khẳng định, nâng cao.

Phát huy vai trò của mình, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức, triển khai thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên. Qua đó, phát huy tính tích cực của các cấp, ngành, tổ chức thành viên và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. MTTQ tỉnh tích cực đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, thường xuyên kết nạp thành viên mới là các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong xã hội để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Đến nay, MTTQ tỉnh có 32 tổ chức thành viên. Hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện các CVĐ, phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố, thị xã tham mưu với cấp ủy ban hành chỉ thị lãnh đạo đối với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với tình hình của địa phương. Phối hợp với UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp triển khai đồng bộ, sâu rộng CVĐ trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt ở các khu dân cư. MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh. Các lễ hội được tổ chức đúng quy định kết hợp với văn hóa truyền thống của địa phương. Việc mừng thọ được tổ chức chủ yếu thành phần là con cháu trong gia đình, không làm cỗ mời khách, nhiều nơi khu dân cư tổ chức tập thể tại nhà văn hóa hoặc UBND xã. Việc cưới được các gia đình tổ chức gọn nhẹ, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Việc tang, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 331/811  người qua đời đưa đi hỏa táng (đạt 40,8%). Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được MTTQ các cấp quan tâm.

MTTQ các cấp phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội. Trong 3 năm từ 2014-2017, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức được 15 cuộc giám sát; cấp huyện trên 50 cuộc và cấp xã tổ chức giám sát được hàng trăm cuộc. Công tác phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng tổ chức, tập trung vào các dự thảo Nghị quyết, chương trình, đề án của các cơ quan nhà nước các cấp. Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã phát hiện một số nội dung có liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, kịp thời kiến nghị đến các cơ quan Nhà nước, cơ quan liên quan để giải quyết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đoàn giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Trung tâm thị trấn Gia Bình (Gia Bình).

   

 CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm thực hiện có hiệu quả. MTTQ các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể  đưa nội dung CVĐ lồng ghép vào CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các phong trào thi đua ở cơ sở. Theo khảo sát hiện nay đã có 80% người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt, 75% số hàng Việt được bày bán tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng. Để nâng cao vị thế, phát huy tốt hơn nữa vai trò của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, thời gian tới MTTQ các cấp cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 20,191 của HĐND tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng và MTTQ phát động, đặc biệt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ba là, nâng cao chất lượng MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng củng cố và giám sát hoạt động cơ quan nhà nước, cán bộ công chức và đại biểu dân cử; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở. Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng.

Bốn là, tuyên truyền vận động nhân dân trong việc phối hợp với các cơ quan Nhà nước tuyên truyền, vận động và thực hiện các quy định chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Phối hợp tổ chức tốt công tác từ thiện nhân đạo của các tổ chức tôn giáo.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên. Tăng cường phát huy vai trò của các tổ chức thành viên. Tăng cường phát huy vai trò các Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp; củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Củng cố, kiện toàn bộ máy, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách.

 

Hà Sỹ Tiếp

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  

Top