Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 14/11/2017 - 09:10
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Quân y 110 nhiệm kỳ 2017- 2022
Bệnh viện Quân y 110 vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Đại hội đề ra. Trong các hoạt động, Công đoàn luôn kết hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi. Tham mưu Ban Giám đốc Bệnh viện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên. Thực hiện ký thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng điều chỉnh, bổ sung và giám sát việc thực hiện thang bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, nội qui lao động của đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên thường xuyên duy trì. Tổ chức xét kết nạp 9 đoàn viên mới, đạt tiêu chuẩn, đúng thủ tục qui định.

 Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện nhiệm kỳ 2012 - 2017, dự thảo báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn LLVT Quân khu lần thứ VIII và dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; đề ra mục tiêu, phương hướng cụ thể nhiệm kỳ 2017-2022 với nhiều giải pháp tích cực nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Bệnh viện Quân y 110 sớm đạt chuẩn “Bệnh viện thông minh”.

Trịnh Đình Hiệp (Chủ nhiệm chính trị Bệnh viện)
Top