Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 13/11/2017 - 10:35
Thị xã Từ Sơn quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ
Những năm qua, công tác cán bôộ nữ ở thị xã Từ Sơn đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, vai trò của cán bộ nữ ngày càng được khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ cấp thị xã Từ Sơn là 4/37 đồng chí đạt 10,8%, nhiệm kỳ 2015-2020 cấp Thị xã có 6/41 đồng chí đạt 14,6%, cấp cơ sở 5/12 xã, phường có cán bộ nữ tham gia cấp uỷ. Về tỷ lệ nữ tham gia HĐND trong nhiệm kỳ 2011-2016 cấp thị xã có 9/34 đại biểu đạt 26,5% (tăng 9,9% so với nhiệm kỳ trước), cấp cơ sở là 58/311 đạt 18,6%. Nhiệm kỳ 2016-2021 cấp Thị xã là 13 nữ/38 đạt 34,2% (tăng 10,3% so với nhiệm kỳ trước); cấp cơ sở là 76 nữ/309 đạt 24,6% (tăng 6%). Nhiều cán bộ nữ đã được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng trên cương vị lãnh đạo, quản lý và qua thực tiễn công tác đã thể hiện được năng lực trong điều hành, quản lý, xây dựng và tập hợp quần chúng; làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương, đơn vị; ngày càng phát huy và khẳng định vai trò giới nữ trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị, tích cực nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, đã chuẩn hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Thị ủy đã chỉ đạo Hội LHPN thị xã quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; tập trung chỉ đạo kiện toàn, củng cố nhân sự tham gia Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và thị xã; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng. Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, cấp cơ sở đã bầu 160 uỷ viên BCH, 44 uỷ viên BTV; cấp thị xã bầu 23 uỷ viên BCH, 7 uỷ viên BTV. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và trình độ năng lực cho cán bộ Hội từ thị xã tới cơ sở được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn hoạt động của các cấp hội. Trong 10 năm có trên 18.000 lượt cán bộ Hội từ tổ phó trở lên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội; 9 đồng chí  là cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn được cử tham dự lớp sơ cấp phụ vận, 15 đồng chí được cử học lớp Trung cấp chính trị. Đội ngũ cán bộ Hội từng bước được trưởng thành, tổng số cán bộ hội giỏi qua bình xét nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, cụ thể nhiệm kỳ 2006-2011 đạt 68%, nhiệm kỳ 2011-2016 đạt 93%.

Những năm tới, Thị ủy Từ Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ. Quan tâm tạo nguồn và đưa đi đào tạo cán bộ nữ trong quy hoạch để từng bước tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ, chính quyền, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các ngành, đoàn thể các cấp. Rà soát bổ sung quy hoạch chuẩn bị nguồn nhân sự nữ cho Đại hội Đảng các cấp. Tăng tỷ lệ nữ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng về Lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới. Cùng với đó thị xã cũng tăng cường việc lãnh đạo toàn diện đối với tổ chức Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở đảm bảo vững mạnh, tạo điều kiện cho tổ chức hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH.

Thu Thủy (Đài Từ Sơn)
Top