Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 10/11/2017 - 15:49
Tổng kết Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày 10-11, Tỉnh ủy tổng kết Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

 
Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII), công tác cán bộ của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.  Đội ngũ cán bộ có bước phát triển về số lượng, chất lượng. Tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức lối sống, có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, thích ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới,  góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đến nay, đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp huyện cơ bản có trình độ chuyên môn từ đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Trong đó, 100% cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố có trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị; 100% công chức là trưởng, phó phòng cấp tỉnh, huyện và tương đương có trình độ trung cấp LLCT trở lên. Đối với cán bộ, công chức cấp xã có 3,06% trình độ trên đại học, 55,92% trình độ đại học, 1,19% trình độ cao cấp, cử nhân và 70,39% trình độ trung LLCT.  Việc thu hút nhân tài, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc vào công tác trong các cơ quan nhà nước được triển khai hiệu quả; cán bộ được tuyển dụng đã phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Các đại biểu thảo luận, bổ sung nhiều ý kiến về công tác luân chuyển cán bộ; tuyển dụng cán bộ và chính sách cán bộ ở cơ sở; thực trạng và công tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ; giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ ở cơ sở; công tác tinh giản biên chế; giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã...
 

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác cán bộ của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời làm rõ một số ý kiến, đề xuất của tỉnh để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII).

Kết luận hội nghị, đồng chí  Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đức, có tài ở các cấp là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng, vì công tác cán bộ là “khâu then chốt” của “nhiệm vụ then chốt” xây dựng Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian qua.  Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong tình hình mới, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ và triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ; gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chủ động triển khai xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, đề án cụ thể, sát thực để thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII)  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa  XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, nêu gương các điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp, nhằm bảo đảm cho chủ trương, nghị quyết đó vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng.

Nhân dịp này, 24  tập thể,  24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân.

Lưu Hằng
Top