Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 07/11/2017 - 16:19
Yên Phong thu, chi ngân sách nhà nước vượt dự toán đầu năm
Năm 2017, quy mô nhiều ngành kinh tế của huyện yên Phong tiếp tục được mở rộng và tăng trưởng cao đã tạo điều kiện để nuôi dưỡng nguồn thu của huyện. Hết quý III, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Phong đạt gần 276,6 tỷ đồng, vượt 8% so dự toán đầu năm, trong đó huyện quản lý thu hơn 226,5 tỷ đồng, vượt 14% dự toán; tỉnh quản lý thu hơn 43,6 tỷ đồng, đạt 87%...

Một số khoản thu vượt cao so dự toán đầu năm là: Thu ngoài quốc doanh vượt 13%; thu phí và lệ phí vượt 15%; thu tiền giao đất chiếm gần 45,6% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 31%...

Cùng thời gian, tổng chi ngân sách huyện đạt hơn 554,35 tỷ đồng, vượt 3% so dự toán đầu năm. Một số khoản chi đạt cao so dự toán là: Chi xây dựng từ thu tiền sử dụng đất vượt 41%; chi sự nghiệp đào tạo vượt 23 %; chi quản lý nhà nước đạt 100%;...

Từ nay đến cuối năm, Yên Phong tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn thu ngân sách, nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, đánh giá nguồn thu, chủ động kiểm tra rà soát số đối tượng nộp thuế trên địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ, bảo đảm công tác thu ngân sách có hiệu quả. Quản lý việc chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả chống lãng phí, phù hợp với dự toán đã được giao.

Thanh Ngân
Top