Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 07/11/2017 - 14:38
Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị
Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa và ảnh hưởng vô cùng sâu sắc trên nhiều phương diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngọn đuốc lý luận Mác - Lênin và kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi hết sức to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Cách mạng Tháng Mười không chỉ là sự hiện thực hóa học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội, mà còn là bài học thực tiễn sinh động về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trở thành quân đội của dân, do dân, vì dân, vừa mang bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. 

Theo Trung tướng, PGS, TS Phạm Quốc Trung, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị: Chính những bài học tổ chức lãnh đạo quân đội kiểu mới của Đảng Bôn-sê-vích Nga và lãnh tụ V.I.Lênin trong Cách mạng Tháng Mười là nguồn cội lý luận, cơ sở thực tiễn để xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị. Đó là những bài học kinh nghiệm: Trong bất luận hoàn cảnh nào, đều phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản đối với quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân; Thực hiện tốt chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội; Phát huy sức mạnh của quần chúng trong cách mạng, xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết quân – dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; Kiên quyết đấu tranh chống phủ nhận giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười và âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Vận dụng những bài học quý báu đó, để xây dựng QĐND Việt Nam về chính trị theo định hướng của Cách mạng Tháng Mười, công tác tuyên truyền, giáo dục quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân đang tiếp tục được đẩy mạnh. Đồng thời tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong quân đội có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đổi mới phương pháp lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

QĐND Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội theo tinh thần của Cách mạng Tháng Mười. Cụ thể hóa bằng việc tập trung xây dựng hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp vững mạnh. Cơ quan chính trị các cấp đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu về công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị.

Phát huy sức mạnh của quần chúng, xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết quân - dân, các cơ quan, đơn vị quân đội đã và đang thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác”, “đội quân lao động, sản xuất” và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Từ đó xây dựng “thế trận lòng dân” ngay từ thời bình, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa quân đội với nhân dân, giữa quân đội với công an và các lực lượng khác, giữ vững môi trường chính trị ổn định, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Suốt quá trình xây dựng và chiến đấu, đội ngũ cán bộ quân đội luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng quân đội về chính trị. Trong giai đoạn hiện nay, chiến lược về công tác cán bộ tiếp tục được chú trọng theo hướng có chất lượng cao, số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý. Công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội đổi mới căn bản, toàn diện trong theo hướng “trang bị cho người học cái mà thực tiễn cần”, “thực học, thực nghiệp”; kết hợp đào tạo tại trường với rèn luyện, bồi dưỡng tại đơn vị. Kết hợp “dạy người, dạy chữ và dạy nghề”; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm khác...

Lợi dụng sự kiện các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực phản động, thù địch và bọn cơ hội, xét lại đã ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, đòi phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng thời, tăng cường cổ súy cho cái gọi là “phi chính trị hóa” quân đội, “quân đội trung lập”, “quân đội đứng ngoài giai cấp”; quân đội chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nhân dân… nhằm tách quân đội vô sản khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Văn Đủ, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị cho rằng: Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp cần đa dạng hóa các nội dung, hình thức đấu tranh, trong đó có đấu tranh trên không gian mạng hiện nay và ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm vạch trần bản chất âm mưu phản động của các thế lực thù địch. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao trình độ giác ngộ cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” một cách thiết thực, hiệu quả.

Những cơ sở khoa học, lịch sử và thực tiễn khẳng định những giá trị của Cách mạng Tháng Mười nhằm góp phần bảo vệ, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo vào xây dựng QĐND VN vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bảo Anh
Top