Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 03/11/2017 - 08:52
Đề xuất lùi thời điểm triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới
Chiều qua 2-11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thảo luận tại hội trường về nội dung trên.

Nghị quyết số 88 của Quốc hội yêu cầu từ năm học 2018 - 2019 bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Lộ trình cụ thể: Năm học 2018 - 2019 triển khai với lớp 1, lớp 6 và lớp 10; năm học 2019 - 2020 triển khai với lớp 2, lớp 7 và lớp 11; năm học 2020 - 2021 triển khai với lớp 3, lớp 8 và lớp 12; năm học 2021 - 2022  triển khai với lớp 4 và lớp 9; năm học 2022 - 2023 triển khai với lớp 5.

Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội tuy đã đạt được một số kết quả nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập: Chương trình giáo dục phổ thông mới chưa được ban hành để làm căn cứ biên soạn sách giáo khoa, thời gian thực tế để hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới cần nhiều hơn khoảng 1 năm so với dự kiến; việc chuẩn bị điều kiện về giáo viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII vừa thông qua Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chính phủ cần có thời gian để chỉ đạo triển khai các Nghị quyết trên trong ngành Giáo dục, đánh giá tác động của chính sách đối với việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và có biện pháp giải quyết.

Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với cấp tiểu học từ năm học 2019 -2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020 - 2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021 - 2022. Lộ trình cụ thể: Năm học 2019 - 2020 triển khai với lớp 1; năm học 2020 – 2021 triển khai với lớp 2 và lớp 6; năm học 2021 – 2022 triển khai với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2022 – 2023 triển khai với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2023 – 2024 triển khai với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Như vậy, so với lộ trình nêu tại Nghị quyết số 88 việc bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới ở cấp tiểu học chậm 1 năm, ở cấp trung học cơ sở chậm 2 năm và ở cấp trung học phổ thông chậm 3 năm. Tuy nhiên, việc áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới vẫn bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 88 là triển khai theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học và sau 5 năm thì tất cả các lớp trên phạm vi cả nước đều thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Trước đó, sáng 2-11 Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020.

Vân Giang
Top