Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 02/11/2017 - 08:44
CDC - Sáp nhập để lớn mạnh hơn
Một trong những mục tiêu lớn của ngành Y tế là “thu về một mối” đối với lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành tuyến tỉnh qua mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Centers for Disease Control (CDC).

Ngày 20-10, UBND tỉnh Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng về tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị,... của 4 Trung tâm (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;  Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ) và bộ phận Bảo vệ sức khoẻ lao động môi trường thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động môi trường và giám định y khoa. Việc sáp nhập các trung tâm không giường bệnh thành một đơn vị thống nhất vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa tập trung hiệu quả nguồn lực sẵn có, là tiền đề để công tác y tế dự phòng lớn mạnh hơn.

Cuối năm 2015, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV. Đây là văn bản đặt nền móng cho sự thay đổi diện mạo y tế tuyến tỉnh. Trong quy định về “các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế”, Thông tư 51 nêu rõ: “Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) ở tuyến tỉnh trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm có cùng chức năng; các Trung tâm chuyên khoa, Trung tâm có giường bệnh chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc thành lập bệnh viện chuyên khoa khi có nhu cầu và có đủ điều kiện về nguồn lực”. Theo Bộ Y tế, CDC đảm trách chức năng chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các hoạt động nâng cao sức khỏe và các dịch vụ y tế khác trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, việc thành lập CDC tỉnh Bắc Ninh phù hợp với chủ trương và các quy định của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả.

Về mặt thực tiễn, việc hợp nhất các đơn vị tuyến tỉnh có cùng chức năng về y tế dự phòng sẽ tập trung các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và nhân lực trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế hiện nay; thống nhất trong chỉ đạo, điều hành chuyên môn toàn bộ công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh cả bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm; ngoài ra mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng là mô hình các nước phát triển và một số nước trong khu vực đã áp dụng có hiệu quả thời gian qua.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, xếp hạng I, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế. Trước mắt, trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại 3 địa điểm tại thành phố Bắc Ninh: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (Đường Nguyễn Quyền), Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (Đường Huyền Quang), Cơ sở điều trị Methadone (nằm trong khu Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ tại phường Vũ Ninh).

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và các phòng, khoa, nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. Trừ một số cán bộ điều động về Trung tâm Giám định Y khoa, còn lại chuyển giao nguyên trạng số công chức, viên chức, lao động hiện có về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Nguyễn Huệ
Top