Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 31/10/2017 - 16:04
Thành ủy Bắc Ninh tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)
Ngày 31-10, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Đảng bộ thành phố. Dự, chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tặng Giấy khen cho các tập thể.

 

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố Bắc Ninh đã từng bước nâng cao chất lượng.  Ban Thường vụ Thành ủy luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể cấp ủy quyết định các khâu, các bước trong thực hiện công tác cán bộ như: Công tác quản lý, đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ; công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ …

Các đại biểu thảo luận tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện chính sách cán bộ bảo đảm công bằng, hợp lý, tạo động lực phấn đấu của cán bộ, công chức; những thuận lợi, khó khăn khi được luân chuyển, điều động từ thành phố về cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy và cán bộ, công chức cấp xã, phường; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - những vấn đề đặt ra trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục quán triệt đầy đủ nội dung,  mục tiêu Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) trong cấp ủy và các tổ chức Đảng, đồng thời tiếp thu thực hiện tốt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh; hàng năm phải tiến hành rà soát công tác qui hoạch cán bộ, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”…

Bí thư Thành ủy Vương Quốc Tuấn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy để cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát, phát hiện, đánh giá, đặc biệt là cán bộ trẻ có năng lực để bồi dưỡng và giao những trọng trách dựa trên quan điểm phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế…  góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 

Nhân dịp này, 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc được Thành ủy Bắc Ninh tặng Giấy khen.

Thảo Nguyên
Top