Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 24/10/2017 - 08:43
Tăng cường vai trò lãnh đạo trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT
Sau 5 năm thực hiện thực Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức các cấp, các ngành và người dân nâng lên rõ rệt; các mục tiêu đề ra đều hoàn thành tốt… Đó sẽ là điều kiện để tiếp tục thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình hành động nhằm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Các ngành chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia, phối hợp trong công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai và tổ chức thực hiện được tiến hành kịp thời. Tỉnh thành lập các đoàn đi giám sát việc tổ chức triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương, cơ sở, doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình thực hiện các chính sách; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch thực hiện tốt và hiệu quả hơn... Tỉnh cũng có nhiều chính sách ưu việt, hỗ trợ một số đối tượng đặc thù có điều kiện tham gia BHYT...

Ngành BHXH chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực, trong đó đối với các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ; bảo đảm các quyền lợi người tham gia; việc chi trả lương hưu và các chế độ thực hiện theo đúng quy định. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT nhằm đơn giản hóa thủ tục đồng thời triển khai mạnh mẽ quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa nhằm giảm bớt phiền hà cho đơn vị, cá nhân khi cần giao dịch với cơ quan BHXH.

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với BHXH, đến nay đã có khoảng 305.787 người tham gia, chiếm tỷ lệ 46,2% lực lượng lao động, cao hơn tỷ lệ chung toàn quốc. Năm 2012 số người tham gia BHYT trên địa bàn mới đạt 62,13% dân số thì đến nay đã đạt 89,77%, cao hơn tỷ lệ chung toàn quốc (toàn quốc là 82,19%). BHTN đã có 298.080 người tham gia, chiếm tỷ lệ 45,05% lực lượng lao động… Số thu BHXH, BHYT, BHTN ước thực hiện năm 2017 đạt 5.815 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao, tăng 3.988 tỷ đồng so với năm 2012. Đặc biệt, nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực, BHYT học sinh, sinh viên luôn nằm trong tốp đầu cả nước. Hằng năm, 100% số trường học tham gia BHYT với tỷ lệ tăng dần, năm học 2016-2017 đạt 99,73%. Cùng với phát triển đối tượng, các cấp, ngành đẩy mạnh các hoạt động nhằm giảm thiểu số nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động. Công tác chi và thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia hưởng các chế độ và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Mặc dù đạt kết quả tích cực song thực tế triển khai thực hiện nghị quyết còn nhiều hạn chế, đó là: Một số địa phương chưa thật sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai, thực hiện Chỉ thị; còn hiện tượng nhầm lẫn chính sách BHXH, BHYT với loại hình bảo hiểm thương mại. Nhiều cơ chế chính sách, thủ tục hành chính chồng chéo, gây khó khăn cho việc kiểm soát dẫn đến tình trạng trùng thẻ vẫn còn xảy ra, việc lập danh sách còn chậm, sai sót... Số nợ BHXH, BHYT, BHTN còn cao, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; hiện tượng chiếm dụng quỹ BHXH, BHYT tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn là vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Công tác đầu tư trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh được chú trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu người dân...

Để tiếp tục hực hiện tốt Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tập trung thực hiện tốt những giải pháp, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra; kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho việc thực hiện chính sách đạt hiệu quả cao.

Ngọc Đăng
Top