Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 20/10/2017 - 08:45
Phát huy vai trò phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ra đời là sự quan tâm lớn của Đảng đối với phụ nữ và công tác phụ nữ.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong  tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, góp phần quan trọng trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, tham gia thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Cùng với việc triển khai quán triệt Nghị quyết, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2012-2020. Cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để nâng cao nhận thức mọi mặt cho phụ nữ, các cấp Hội chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình và các văn bản, chính sách liên quan đến phụ nữ...; thực hiện hiệu quả Đề án 343-ĐA/CP của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” với 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,… chú trọng thực hiện tốt vai trò đại diện, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viện, phụ nữ và nhân dân, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; quan tâm đổi mới các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho phụ nữ, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ,... Các cấp Hội tập trung chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Đề án 704-ĐA/CP của Chính phủ về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, có 8/51 (đạt 15,68%) cán bộ nữ được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, đặc biệt có 2/15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đạt13,33%); 56/420 (đạt13,3%) cán bộ nữ được bầu vào BCH Đảng bộ cấp huyện và tương đương; 542/3.362 (đạt 16,3%) cán bộ nữ được bầu vào BCH Đảng bộ cấp xã . Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tăng so với nhiệm kỳ trước, trong đó cấp tỉnh là 15/53 (đạt 28,3%), cấp huyện là 84/289 (đạt 29,07%) và cấp cơ sở là 715/3237 (đạt 22,9%). 10 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp được 6.469 đảng viên nữ, trong đó có 1.564 đảng viên nữ nông thôn.

 

Điểm nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đề bạt đối với cán bộ nữ được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Các cấp Hội Phụ nữ chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác quy hoạch cán bộ nữ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời bổ sung nguồn cán bộ trẻ, giới thiệu đề bạt những cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn, năng lực vào các cương vị lãnh đạo của các cấp, các ngành.

Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, biết lắng nghe, dân chủ trong lãnh đạo và quản lý, có khả năng thuyết phục, tác phong sâu sát cơ sở. Từ việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11, các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội đề ra đều hoàn thành và vượt kế hoạch; hoạt động Hội đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng thiết thực của hội viên, phụ nữ, đã thu hút 86,4% hội viên vào sinh hoạt với tổ chức Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Phong trào phụ nữ tỉnh nhiều năm được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và tỉnh khen thưởng.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, vai trò, vị thế của phụ nữ được khẳng định, ngày càng đáp ứng tiêu chí người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Thảo Nguyên
Top