Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 18/10/2017 - 15:45
Tổng kết 10 năm thực hiện công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác phụ nữ
Ngày 18-10, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012-NĐ/CP và triển khai Quyết định 938/QĐ-TTG, Quyết định 939/QĐ-TTG ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội; lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. Về phía tỉnh Bắc Ninh, có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH, các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố dự.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể.

 
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; 10 năm  thực hiện Luật Bình đẳng giới và 6 năm thực hiện chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới; 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới được quan tâm thường xuyên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị từng bước khẳng định và phát huy vai trò của phụ nữ. UBND các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho các cấp Hội về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, xây dựng quỹ Hội, chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội cơ sở. Tổ chức, bộ máy Hội LHPN các cấp không ngừng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nâng tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội đạt 86,4%. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 247.942 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 57,2%; tỷ lệ lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 40%; tỷ lệ giới tính khi sinh giảm từ 129 bé trai/100 bé gái năm 2010 xuống 117,6 bé trai/100 bé gái năm 2016...

Hội nghị triển khai Quyết định 938/QĐ-TTG phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và Quyết định 939/QĐ-TTG phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được cũng như cách thức tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Luật Bình đẳng giới và Nghị định 56/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm quán triệt sâu sắc các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến công tác phụ nữ; quan tâm hỗ trợ các nhóm đối tượng phụ nữ đặc thù; tạo điều kiện để các cấp Hội xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình điểm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN các cấp trong 10 năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Luật Bình đẳng giới và Nghị định 56/2012/NĐ-CP; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 120-KL/TU ngày 10/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Về 2 Đề án của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN tỉnh cần cụ thể hóa các nội dung, xác định nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, hiệu quả từ đầu năm 2018.
 

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

 
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với tổ chức Hội LHPN các cấp, nâng cao nhận thức và sự cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị về công tác phụ nữ nói chung và bình đẳng giới nói riêng. Tăng cường vai trò chủ động và năng lực tham mưu cho Hội Phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong việc tham mưu lồng ghép giới, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công tác bình đẳng giới một cách thường xuyên. Nghiên cứu và xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng, quan tâm tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức Hội LHPN hoạt động. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW, Luật Bình đẳng giới, Nghị định 56/2012/NĐ-CP và các đề án của Thủ tướng Chính phủ từ tỉnh đến cơ sở, trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung vào chương trình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế. Hội LHPN các cấp đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, phụ nữ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua và triển khai các nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tạo điều kiện cho tổ chức Hội, hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tập hợp ngày càng đông đảo phụ nữ vào tổ chức Hội nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ của hội viên, phụ nữ đóng góp vào sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Bình đẳng giới được Bộ Lao động-Thương Binh & Xã hội tặng Bằng khen;  10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 11 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Bình đẳng giới và 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  thực hiện Nghị định 56 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Lưu Hằng
Top