Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 18/10/2017 - 08:29
Phát huy truyền thống, đẩy mạnh thi đua, ra sức thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ cấp ủy
Trong những năm qua, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, cùng với sự đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đội ngũ những người làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nét nổi bật trong những năm qua là Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các Huyện uỷ, Thị ủy, Thành uỷ, Đảng ủy trực thuộc luôn thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp uỷ các địa phương với một khối lượng công việc tăng hơn và chất lượng công việc đòi hỏi cao hơn so với trước. Trong đó có nhiều cố gắng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế và chương trình làm việc toàn khóa, hằng năm cũng như các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện mục tiêu, Nghị quyết của cấp ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, đột xuất nảy sinh; tham mưu, chuẩn bị các cuộc họp và các sinh hoạt lớn của cấp uỷ. Có nhiều cải tiến, đổi mới hơn trong việc văn bản hoá các kết luận của cấp uỷ và trong việc tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Văn phòng cấp ủy có nhiều tiến bộ trong việc tham gia xây dựng, thẩm định các văn bản trình cấp ủy và văn bản hóa các kết luận của cấp ủy; giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Các mặt công tác thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, thư từ - tiếp dân, công nghệ thông tin, công tác tài chính Đảng, quản trị, phục vụ cấp ủy... đều có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Tỉnh ủy luôn phát huy truyền thống tốt đẹp được tạo dựng qua nhiều thế hệ cán bộ văn phòng cấp ủy, đó là ‘’Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc” để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tự hào về bề dày truyền thống 87 năm của văn phòng cấp ủy, trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy đổi mới và năng lực thực tiễn. Nâng cao năng lực công tác tham mưu, thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo; tính chuyên nghiệp trong công tác phục vụ cấp ủy, phấn đấu thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp của Tỉnh ủy, giúp Tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể trong cơ quan vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

 

 

Nguyễn Văn Đoàn

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy  

Top