Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 17/10/2017 - 08:32
Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo
Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nội dung Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến cán bộ trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức thành viên của Mặt trận (nay là một trong các nội dung của cuộc vận động mới, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”); phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, nội dung của công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; chỉ đạo thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Hằng năm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và kêu gọi các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân trong, ngoài tỉnh với tấm lòng tương thân, tương ái của dân tộc, các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức như: Cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương; vận động các tổ chức, doanh nghiệp trích  quỹ phúc lợi mỗi đơn vị ủng hộ 1 ngôi nhà Đại đoàn kết.

Việc kêu gọi sự ủng hộ, chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp từng bước được nâng lên, kết quả vận động năm sau cao hơn năm trước. Nguồn quỹ vận động được tập trung phần lớn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Công tác quản lý, thu, chi chặt chẽ theo đúng qui chế, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng mục đích, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Đến tháng 9-2017, tổng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” ở cấp tỉnh là 32.380.389.815 đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 25.674.000.000 đồng; Quỹ vận động được là 6.706.389.815 đồng. Từ nguồn Quỹ hiện có đã chi hỗ trợ xây dựng 737 nhà Đại đoàn kết, trị giá 45 triệu đồng/01 căn nhà (trong đó: cấp huyện, cấp xã  hỗ trợ 6 triệu đồng/nhà; cấp tỉnh hỗ trợ 39 triệu đồng/nhà, với tổng số tiền Quỹ cấp tỉnh chi là 28.743.000.000 đồng). Công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm như chăm lo, tặng quà cho người tàn tật, chi tặng quà cho người nghèo nhân dịp lễ, Tết với số tiền 506.400.000 đồng. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào khó khăn của các tỉnh bạn cũng được quan tâm. Trong  năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy triển khai vận động ủng hộ đồng bào Miền Nam Trung bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền thu được hơn 9 tỷ đồng.

 

 

Thường trực MTTQ tỉnh và lãnh đạo địa phương bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ bà Đinh Thị Phượng và ông Nguyễn Kim Ánh (xã Xuân Lâm, Thuận Thành).

 

Bên cạnh những kết quả  đạt được, công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong tỉnh còn những hạn chế nhất định như: Việc thực hiện chưa thực sự mạnh mẽ, chưa huy động hết khả năng, nguồn lực của toàn xã hội để chăm lo giúp đỡ người nghèo; vai trò của MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” một số cơ sở còn thụ động, thiếu chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy trong xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động; công tác thực hiện còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo” cũng đặt ra nhiều yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, một số nơi Ủy ban MTTQ - BVĐ chưa đáp ứng được.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong những năm tiếp theo nhằm đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hướng đến năm 2022 là thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ các cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, xây dựng quỹ “Vì người nghèo” trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hai là, Ủy ban MTTQ  từ tỉnh đến cơ sở với sự lãnh đạo của các cấp uỷ cần xác định việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và được tập trung chỉ đạo cao điểm vào tháng 10 hằng năm ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Ba là, tăng cường củng cố, kiện toàn Ban vận động Quỹ ở mỗi cấp, nhất là sự hoạt động của Thường trực và các thành viên trong Ban Vận động từ tỉnh đến cơ sở. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên quan tâm tổ chức thực hiện xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ cho người nghèo đạt kết quả cao, đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, dân chủ, công khai.

Bốn là, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác, thông qua đó đánh giá thi đua hàng năm trong các cấp Mặt trận.

Năm là, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy chế quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, thường xuyên và định kỳ thực hiện việc kiểm tra và tự kiểm tra đảm bảo việc sử dụng quỹ đúng mục đích, có hiệu quả gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

 

Hà Sỹ Tiếp,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Top