Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 16/10/2017 - 08:28
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở đủ về số lượng, chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết, với phương châm: Kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó làm mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình, do đó, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tích cực chủ động tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Qua tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm đã đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm; giúp các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra nhận thấy rõ những khuyết điểm, vi phạm, từ đó kịp thời có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm; chỉ đạo, xem xét, xử lý nghiêm minh những vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ Đảng, UBKT Tỉnh uỷ và UBKT các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tổ chức khá toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao, một số nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn so với năm 2016. Qua 9 tháng  năm 2017, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ đối với 254 tổ chức Đảng và 943 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng và 19 đảng viên; kiểm tra 150 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 7 tổ chức Đảng về thu chi ngân sách; 211 tổ chức Đảng trong việc thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí. UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy và trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đối với 1 tổ chức Đảng, 90 đảng viên; 1 đơn thư khiếu nại kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật đối với 33 đảng viên. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của cấp uỷ, các cơ quan có trách nhiệm, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình ủng hộ, các kết luận được các tổ chức Đảng và cá nhân nghiêm túc thực hiện, góp phần nâng cao vị thế công tác kiểm tra của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, song công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, yếu kém về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; về quản lý, kiểm tra, giám sát ý thức chấp hành, thái độ trách nhiệm trong công việc của một số cấp ủy đối với đảng viên để còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu dẫn đến vi phạm về chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý…

Từ những hạn chế trên, theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và việc giữ nghiêm kỷ luật của Đảng trong thời gian tới hết sức quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, phải tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu và tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là các cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên là cán bộ lãnh đạo các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và trong nhân dân; tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKTcác cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bảo đảm thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương: “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao, tập trung những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm để phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xem xét xử lý hoă#c kiến nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Chú trọng hơn nữa công tác giám sát việc khắc phục những sai phạm sau kết luận kiểm tra và tự tiến hành kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy, đơn vị. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thuộc chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức Đảng có liên quan và tham mưu giúp cấp ủy những giải pháp hữu hiệu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng; công tác kiểm tra, giám sát phải tăng cường và hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao vai trò lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở.

Xuân Bình
Top