Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 13/10/2017 - 08:38
Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới
Cách đây 87 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930, tại Hương Cảng, Hội nghị Trung ương lần thứ Nhất đã thông qua Luận Cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động; Quân đội vận; Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh.

Trong Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: “Trong các Đảng bộ (từ Thành ủy và Tỉnh ủy) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về giới vận động”. Từ tháng 10-1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Cách mạng Tháng 8-1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận đăng trên báo Sự Thật số ra ngày 15-10-1949, với chỉ 508 từ song bài báo đã khái quát đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân vận. Từ đó đến nay, bài báo trở thành “cẩm nang” cho đội ngũ những người làm công tác quần chúng của Đảng. Chính vì vậy, vào tháng 10-1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 15-10 hàng năm là “Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng” và là “Ngày Dân vận của cả nước”.

87 năm qua, công tác dân vận của Đảng được khẳng định và đạt những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước muôn vàn khó khăn gian khổ, ác liệt, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dựa vào dân, gắn bó với dân, tuyên truyền, giác ngộ, tổ chức, tập hợp nhân dân để nhân lên thành sức mạnh vô địch, đánh thắng mọi kẻ thù, giành độc lập tự do cho dân tộc, đưa cả nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, luôn nhấn mạnh việc phải đổi mới nội dung, phương pháp để công tác dân vận đạt hiệu quả cao hơn. Nổi bật như: ngày 27-3-1990, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 8B về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”, đây là Nghị quyết có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác dân vận của Đảng thời kỳ đổi mới. Ngày 3-6-2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ra Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đây là Nghị quyết có bước phát triển mới về tư duy lý luận và thực tiễn của Đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Đồng chí Phùng Đức Chiến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận với  giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Bộ CHQS tỉnh.

 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận, 87 năm qua, Đảng bộ Bắc Ninh tập trung chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ đổi mới, nhất là sau 20 năm tái lập tỉnh, công tác Dân vận của tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, với phương châm “gần dân, sát dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”, Tỉnh ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác vận động quần chúng tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển tỉnh Bắc Ninh từ một tỉnh nông nghiệp thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh; Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân; Quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước về tôn giáo; Chỉ thị về đẩy mạnh việc thực hiện giám sát, phản biện; Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân... 

Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xác định việc trọng tâm từng thời gian, phân công rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng mô hình công tác “Dân vận khéo”, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Bắc Ninh đạt được những thành tựu quan trọng. Đến năm 2016, tỉnh có 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước, trong đó có 7 chỉ tiêu đứng thứ nhất và 4 chỉ tiêu đứng thứ hai. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chính sách an sinh xã hội được ban hành thực hiện có hiệu quả và được Trung ương đánh giá là đơn vị đi trước hoặc thực hiện ở mức cao hơn so với cả nước…

 

 

Lực lượng dân quân Quế Võ làm dân vận trong huấn luyện, chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang 87 năm công tác Dân vận của Đảng, trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò của công tác dân vận từ đó nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 290-QĐ/TU của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”…

Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Ban Dân vận, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận của Đảng. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đang triển khai ở địa phương, cơ sở. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác dân vận các cấp. Đội ngũ những người làm công tác vận động quần chúng không ngừng rèn luyện kỹ năng công tác theo phong cách Dân vận “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; luôn nắm chắc tình hình, nhất là vấn đề bức xúc nảy sinh; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Từ đó tạo đồng thuận xã hội để Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

 

 

Phùng Đức Chiến

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Top