Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 13/10/2017 - 08:33
Phát huy truyền thống, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
Những năm qua, đội ngũ cán bộ các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và các cấp uỷ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Xác định “Xây dựng Đảng là then chốt”, “Công tác cán bộ là khâu then chốt của vấn đề then chốt”, thời gian qua,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng cho Ban Thường vụ cấp ủy các cấp. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; chính sách cán bộ được quan tâm thường xuyên; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên được tăng cường; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Nhờ đó, bộ máy của Đảng được đổi mới cả về tổ chức và cán bộ, chất lượng tổ chức Đảng nhất là cơ sở Đảng có sự chuyển biến tích cực, đoàn kết nội bộ được củng cố; dân chủ, kỷ cương, kỷ luật tốt hơn; phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc có nhiều tiến bộ.

Công tác cán bộ được các cấp ủy quan tâm và chú trọng hơn, nhất là khâu đánh giá, đề bạt bổ nhiệm cán bộ được thực hiện khách quan, công khai, dân chủ và bảo đảm quy trình; khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện đồng bộ và nhất quán, cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, vì thế trình độ đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên; chính sách cán bộ giải quyết kịp thời; chất lượng đảng viên được nâng lên, công tác phát triển đảng viên mới có nhiều tiến bộ hơn; công tác bảo vệ nội bộ đã góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng, đội ngũ cán bộ và đảng viên.

Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 13 Đảng bộ trực thuộc (8 Đảng bộ huyện, thị, thành phố; 2 Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp; 3 Đảng bộ: Công an, Quân sự và Cảnh sát PCCC); có 620 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 220 Đảng bộ cơ sở, 400 chi bộ cơ sở), với 1.925 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với hơn 53.700 đảng viên.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, việc đổi mới cả về tổ chức và cán bộ, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN, là một trong những đòi hỏi khách quan của Đảng ta. Nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ ngày càng nặng nề hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải cần nhận diện những khó khăn, thách thức của bối cảnh hiện tại để có những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, khắc phục hiệu quả một số ít tình trạng tổ chức Đảng yếu kém ở một số địa phương, đơn vị, một số cơ sở Đảng chưa thực sự phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở…

“Giải pháp trước mắt và lâu dài là nghiêm túc triển khai và thực hiện hiệu quả nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tập trung thực hiện các vấn đề về đổi mới công tác cán bộ, đề ra và thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Văn Hoan cho biết.

Tự hào truyền thống, nhận diện khó khăn sẽ là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Thành tựu đạt được trong suốt 87 năm qua của công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Bắc Ninh là công sức của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh, trong đó phải kể đến sự đóng góp to lớn của cơ quan tổ chức cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức đã và đang trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp. “Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh cần phải nỗ lực cao hơn, tự chấn chỉnh để khắc phục những hạn chế, yếu kém, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực, tiếp tục đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng”, đồng chí  Bùi Văn Hoan khẳng định.

Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Xuân Bình
Top