Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 12/10/2017 - 08:46
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân *
Lược trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 95%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp đầu cả nước như: GRDP bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 5; quy mô nền kinh tế đứng thứ 6; thu ngân sách Nhà nước đứng thứ 10. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được chăm lo, phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ trường học kiên cố hóa, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia và tỷ lệ phổ cập giáo dục trẻ em mầm non 5 tuổi đứng thứ nhất cả nước; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Công tác quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh đạt được trong thời gian qua là kết quả của tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; sự tập trung, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của tổ chức Hội các cấp và hội viên Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh.

Có thể khẳng định cùng với những thành tựu chung của tỉnh, 5 năm qua, tập thể Ban Chấp hành tỉnh Hội và các cấp hội đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, thống nhất, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và nhu cầu chính đáng của hội viên; thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ V; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, XIX; chỉ đạo hoàn thành vượt mức 7 chỉ tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ V đề ra; đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác như: xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội; phối hợp tổ chức, các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Cựu chiến binh; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng Hội các cấp vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức.

Những thành tích Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được trong thời gian qua rất đáng trân trọng, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tôi  đề nghị các cấp Hội, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, các cấp Hội trong tỉnh cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để ngay sau Đại hội, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Cải tiến công tác chỉ đạo, rõ việc, có chủ đề, chủ điểm hàng năm, tập trung vào khâu tổ chức thực hiện. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh kịp thời những tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến.

Hai là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hội viên CCB cũng phải kiên định, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống cao quý của “Anh bộ đội cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Muốn vậy, các cấp Hội phải quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức thật tốt việc học tập Nghị quyết của Đảng phổ biến kịp thời chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ hội viên. Đoàn kết, vận động CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đấu tranh chống mọi quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực bảo vệ đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.

Ba là, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Động viên, khích lệ Hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, các hoạt động: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước; tuyên truyền cán bộ, hội viên tích cực tham gia có hiệu quả chủ trương của tỉnh về: cấm đánh bắt thủy sản bằng xung điện; phấn đấu Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn; tham gia giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường sống; tích cực trong giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải, giải quyết các khiếu kiện, tranh chấp trong nhân dân.

Bốn là, một trong những trách nhiệm cao cả của Hội CCB là tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ để kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ, đây là nhiệm vụ lâu dài, là trách nhiệm của Đảng và toàn xã hội. Lực lượng CCB có thế mạnh rất lớn trong công tác này. Vì vậy, tổ chức Hội các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, với nhà trường xây dựng và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, truyền thống, lịch sử, văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy. Mong các đồng chí coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của Hội, vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện tình cảm của cựu chiến binh đối với thế hệ trẻ.

Năm là, chăm lo xây dựng Hội các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội ở các địa phương xa trung tâm, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp. Đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác Hội và cuộc sống hàng ngày của hội viên, nhất là ở cơ sở.

Sáu là, hiện nay, các cấp ủy và tổ chức đảng trong cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng. Hội Cựu chiến binh cần tham gia thực hiện một cách tích cực, kiên trì và hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đồng thời hướng dẫn cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

* Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt
Top