Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/10/2017 - 15:57
Quế Võ đạt 345 tiêu chí Nông thôn mới
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện Quế Võ, hiện nay tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 345 tiêu chí, trong đó có 8/20 xã đạt NTM.

Năm 2017, địa phương phấn đấu có thêm 6 xã hoàn thành các tiêu chí NTM là: Bồng Lai, Bằng An, Cách Bi, Quế Tân, Việt Hùng, Đức Long, toàn huyện quyết tâm đạt 367 tiêu chí và 70% số xã đạt chuẩn NTM. Về kết quả thực hiện của các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017, xã Quế Tân có nhiều thuận lợi nhất khi thời điểm rà soát, phấn đấu về đích NTM, địa phương đã đạt 18/19 tiêu chí, chỉ còn hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa. Khó khăn nhất là Cách Bi mới đạt 15/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất. Bốn xã còn lại là: Bằng An, Việt Hùng, Bồng Lai, Đức Long đều đạt 17/19 tiêu chí, phần lớn các tiêu chí chưa đạt đều thuộc về lĩnh vực giao thông và cơ sở văn hóa. Đây là những tiêu chí không quá khó để hoàn thành, hiện từng địa phương đã tiến hành khởi công xây mới và củng cố, mở rộng những công trình sẵn có, quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2017.

Hoàng Mai
Top