Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 11/10/2017 - 08:27
Xây dựng Đảng vững mạnh bắt đầu từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Thời gian qua, Huyện ủy Quế Võ đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Huyện ủy xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng chí Nguyễn Bá Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quế Võ cho biết: “Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với chủ trương “tập trung cho cơ sở” và phương châm “thiết thực, phù hợp, hiệu quả”. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã từng bước kiện toàn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tác phong làm việc cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong huyện. Việc triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn đạt từ 90% trở lên. Đặc biệt, việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đưa việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị; bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị giải quyết các nhóm vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay như: Vấn đề quản lý, sử dụng đất đai; vệ sinh môi trường; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… Đồng thời, gắn với thực hiện phong trào xây dựng NTM và tập trung thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm của huyện.

Nhờ quan tâm công tác lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, kết quả về thực hiện công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Quế Võ những năm qua đã góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 9- 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. 100% các cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn hóa mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hạn chế thấp nhất những mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ gia đình, trong nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu tạo nên sức mạnh là động lực quan trọng trong phát triển KT-XH, từng bước thực hiện đưa mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Hiện nay, toàn Đảng bộ đang huy động sức mạnh toàn dân chung sức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, không uống rượu trong giờ làm việc; ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, hiệu lực quản lý của Nhà nước, vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên; phát huy tốt vai trò các tổ chức MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong công tác tư tưởng…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ cho biết, phát huy kết quả đã đạt được Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn công tác Đảng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Trong thực hiện nghị quyết cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò của nhân dân, báo chí và công luận trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đồng bộ, có hiệu quả với các nghị quyết khác; coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm.

Xuân Bình
Top