Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 06/10/2017 - 16:50
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Thanh tra tỉnh
Ngày 6-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát đối với Thanh tra tỉnh về việc thi hành pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân; thực hiện các kết luận sau thanh tra và các quyết định giải quyết KNTC của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-6-2017.

Qua giám sát cho thấy, tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai quán triệt thực hiện và tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền bố trí đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đúng quy định của pháp luật. Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân ngày một nâng lên, hạn chế các khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Toàn tỉnh tiếp 5.507 lượt công dân. Tiếp nhận 3.078 đơn, trong đó có 2390 đơn đủ điều kiện xử lý ( 364 đơn KN, 464 đơn TC, 1562 đơn kiến nghị, phản ánh). Đơn của công dân được phân loại, xử lý theo đúng quy định. Đã giải quyết 86% đơn KN, 75% đơn TC thuộc thẩm quyền. Tiến hành 166 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Huy động sự vào cuộc của chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc đôn đốc giải quyết các vụ việc KNTC kéo dài; thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, một số trường hợp người dân còn khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc trùng lắp; một số ít đơn được giải quyết vượt quá thời hạn luật định. Nguyên nhân do nhận thức của một bộ phận nhân dân và trình độ một số cán bộ chuyên môn còn hạn chế; một số quy định tại Luật KNTC còn bất cập, chưa đồng bộ với các quy định của pháp luật về đất đai, về tố tụng hành chính; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giải quyết KNTC có lúc chưa thực sự tốt.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi những bất cập trong quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC; Thanh tra Chính phủ phối hợp với các ngành, địa phương triển khai đồng bộ thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân để tránh tình trạng cấp dưới đã có văn bản, quyết định giải quyết đúng pháp luật nhưng cấp trên vẫn tiếp nhận đơn và chuyển lại để yêu cầu giải quyết; Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết KNTC, nêu cao vai trò của người đứng đầu; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong giải quyết KNTC.

Vân Giang
Top