Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 19/09/2017 - 08:39
Nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh
Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xác định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, nhất là Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị số 275 của Tư lệnh Quân khu 1 về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề dễ nảy sinh tư tưởng tiêu cực, vi phạm pháp luật, kỷ luật, tạo đột phá trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh lựa chọn đơn vị làm điểm về quản lý, rèn luyện kỷ luật làm cơ sở rút kinh nghiệm chung trong LLVT tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, duy trì chặt chẽ các chế độ quy định; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện nhận thức đơn giản, thiếu tự giác trong chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo, định hướng nhận thức tư tưởng bộ đội và xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh. Triển khai nghiêm túc việc phân tích, đánh giá, giải quyết tư tưởng bộ đội. Quá trình đánh giá tư tưởng coi trọng yêu cầu khách quan, công tâm. Do đó, việc đánh giá tình hình tư tưởng bộ đội đã bảo đảm tính chính xác, thực chất mức độ tốt, xấu; tìm ra nguyên nhân và biện pháp giải quyết. Thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị” theo hướng đa dạng các hình thức, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tính thuyết phục, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng.

Triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt, bảo đảm an toàn giao thông. Cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ban thi đua, tổ thi đua, ban an toàn giao thông của các cơ quan, đơn vị. Không ngừng quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong thực hiện công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, pháp luật; phát huy tốt vai trò của các cơ quan chức năng, tổ chức quần chúng trong thực hiện nội dung, chương trình giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy gắn với thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, đột kích và các cuộc vận động của Quân đội, địa phương và đơn vị. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú của quân nhân để có biện pháp quản lý, giáo dục quân nhân tại đơn vị.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập Điều lệ Đảng và các nghị quyết, quy chế, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; Quy định của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra Điểm 2 - Điều 30, Điều 32 (theo Điều lệ Đảng) 517 lượt đảng viên, 29 lượt tổ chức Đảng; giám sát theo chuyên đề 527 lượt đảng viên và 37 lượt tổ chức Đảng. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã ra 25 quyết định kỷ luật về Đảng và 21 quyết định kỷ luật về chính quyền; chủ động kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các vụ việc vi phạm nghiêm trọng xảy ra.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm chuyển biến mạnh mẽ việc chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước trong Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả.

Với những biện pháp tích cực trên, từ năm 2015 đến nay, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn ổn định, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị và địa phương; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an toàn, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an toàn giao thông. Kết quả chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện vững chắc.

Nguyễn Văn Nguyên (Bộ CHQS tỉnh)
Top