Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 08/09/2017 - 08:27
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình đến cộng đồng
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là một trong những nội dung quan trọng của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và là vấn đề đặc biệt quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhân cách con người. Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, Bắc Ninh luôn quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ trong gia đình đến cộng đồng thôn, làng, khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp...

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được triển khai sâu rộng ở 8/8 huyện, thị xã, thành phố, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân. Các tiêu chí về văn hóa tiếp tục được quan tâm, đầu tư thiết thực, hiệu quả. Năm 2016, toàn tỉnh có 262.336/291.028 Gia đình văn hóa, đạt 90%; 636/731 thôn, làng, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 89,7%. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình hành động về công tác gia đình được các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, từng bước xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Đến nay, đại bộ phận nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội theo tinh thần của Chị thị 27-CT/TW và Nghị quyết số 191 của HĐND tỉnh, góp phần làm cho đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ. Trong việc cưới, tang, lễ hội, cùng với sự hình thành của nhiều nghi thức mới phù hợp với sự phát triển của xã hội đương đại thì những thuần phong mỹ tục vẫn được bảo tồn, phát huy, đồng thời xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu. Việc thực hiện quy ước thôn, làng, khu phố cũng được triển khai thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đồng thời góp phần ngăn chặn, hạn chế các tệ nạn xã hội.

 

 

Xây dựng môi trường văn hóa góp phần xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện. Trong ảnh: Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Quan họ trong dịp Festiaval Bắc Ninh năm 2014.

 

Để góp phần xây dựng môi trường văn hóa, tỉnh cũng quan tâm phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; khuyến khích văn nghệ sĩ đầu tư sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và thẩm mỹ cao để bồi đắp tâm hồn và định hướng nhu cầu thẩm mỹ cho người dân, nhất là thế hệ trẻ. Hiện nay, hoạt động văn hóa nghệ thuật và TDTT quần chúng ngày càng phát triển với hơn 700 đội, CLB văn nghệ, thu hút khoảng 20 nghìn diễn viên, hội viên không chuyên tham gia sinh hoạt. Một số hoạt động văn nghệ được duy trì đều đặn như chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân; Hội thi hát Quan họ đầu xuân; Hội diễn văn nghệ quần chúng; Hội thi đàn và hát dân ca; Liên hoan tiếng hát làng chèo… qua đó, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân có sân chơi lành mạnh, phấn khởi trong lao động và cuộc sống, góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo và triển khai tích cực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và những nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng cũng được phát huy. Công tác Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện, nhân đạo cũng như các hoạt động tôn giáo gắn với dân tộc, hướng thiện, nhân văn, tiến bộ được khuyến khích… Cuộc vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công… đã khơi dậy tinh thần đoàn kết và nét đẹp văn hóa của người Bắc Ninh đồng thời phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng.

 

 

Học sinh thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc trong chương trình đón tiếp các văn nghệ sĩ quốc tế.

 

Việc xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa hiệu quả có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến thôn, làng, khu phố từng bước được quan tâm xây dựng và hoàn thiện. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao của tỉnh được đầu tư xây dựng đồng bộ, mang tầm vóc của một thành phố trực thuộc T.Ư hiện đại, thông minh, vừa khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí của nhân dân ở các địa phương vừa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Song song với đó là công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn kinh phí và huy động xã hội hóa. Hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó, có di tích thu hút nguồn kinh phí công đức, xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng, tiêu biểu như chùa Dạm (Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh) huy động được hơn 200 tỷ đồng hay như đình, đền, chùa Tướng Quốc (Văn Môn, Yên Phong) 500 tỷ đồng; Đình Đoan Bái (Đại Bái, Gia Bình) hơn 10 tỷ đồng…

Môi trường văn hóa lành mạnh có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng con người Bắc Ninh trong tình hình mới, kế thừa và phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương. Chính vì vậy, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng; quan tâm lĩnh vực văn hóa, chăm lo xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, tiến bộ; đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, đồng thời ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, bạo lực, tệ nạn xã hội… góp phần giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống của văn hóa, con người Việt Nam cũng như của quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Bài, ảnh: Việt Thanh
Top