Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 07/09/2017 - 08:49
Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội
Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh vừa phối hợp với Phòng Lao động TBXH huyện Thuận Thành, Lương Tài, TP Bắc Ninh; UBND các xã, phường (An Bình, Khắc Niệm, An Thịnh) tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự xã hội tại cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị các đại biểu được tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, trách nhiệm tham gia của các tổ chức đoàn thể, xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan tích cực tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hoàng Thị Nghĩa (CCPCTNXH)
Top