Bao dien tu Bac Ninh
Thứ năm, 10/08/2017 - 08:26
Nội dung chính của Nghị quyết số 59 HĐND tỉnh khóa XVIII
Ngày 12-7, tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua Nghị quyết số 59 về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2017, quy định mức thu và đối tượng thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

a) Đối với trường hợp cấp mới, cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng:

- Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải cấp giấy phép): 75.000 đồng/ giấy phép;

- Các công trình khác (không phải là nhà ở riêng lẻ): 500.000 đồng/giấy phép.

b) Đối với các trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng:

- Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải cấp giấy phép): 15.000 đồng/giấy phép;

- Các công trình khác (không phải là nhà ở riêng lẻ): 250.000 đồng/giấy phép.

2. Đối tượng thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

a) Đơn vị tổ chức thu lệ phí:

Cơ quan, tổ chức cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh, gồm:  Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện.

b) Đối tượng nộp lệ phí:

Chủ đầu tư các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Về chế độ quản lý, sử dụng và trách nhiệm của đơn vị tổ chức thu lệ phí, Nghị quyết 59 quy định như sau:

1. Chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản lệ phí cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Luật Phí và lệ phí năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành;

Đơn vị tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Đơn vị tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí hằng năm theo quy định hiện hành;

Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo quy định của pháp luật về chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

2. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Niêm yết tại địa điểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của tổ chức thu lệ phí về tên lệ phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp và văn bản quy định về lệ phí;

Lập và cấp chứng từ thu cho người nộp lệ phí theo quy định của pháp luật;

Thực hiện chế độ kế toán; định kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp lệ phí; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

 Ngoài các nội dung trên, Nghị quyết còn quy định về việc tổ chức thực hiện và việc bãi bỏ mục 4 (lệ phí cấp giấy phép xây dựng) của phần II (đối với các khoản lệ phí) trong Danh mục, nội dung về phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24-4-2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Thanh Hương (gt)
Top