Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 09/08/2017 - 09:00
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Những năm qua, trên cơ sở triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của tỉnh luôn xác định: Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện có hiệu quả để góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng.

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thuận Thành Nguyễn Viết Hiếu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có DHVP đòi hỏi UBKT các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra phải có ý thức chủ động cao hơn, phải chủ động nắm tình hình, sâu sát cơ sở. Tính chủ động của kiểm tra DHVP còn thể hiện ở chỗ ngăn chặn kịp thời khi đảng viên mới chớm có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm. Chính từ nhận thức như vậy, nên UBKT Huyện ủy Thuận Thành coi kiểm tra đảng viên khi có DHVP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của UBKT Huyện ủy và cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, UBKT các cấp của huyện Thuận Thành đã kiểm tra 56 đảng viên có DHVP. Qua kiểm tra, chỉ có 1 trường hợp không vi phạm, còn 55 trường hợp có vi phạm trên các lĩnh vực như: Nguyên tắc Đảng, chính sách pháp luật, thực hiện nhiệm vụ được giao và phẩm chất lối sống… Trong số các đảng viên vi phạm, có 46 trường hợp phải thi hành kỷ luật.

Ở Đảng bộ huyện Lương Tài, vấn đề đặt ra là phải bảo đảm công tác kiểm tra của Đảng được thực hiện đúng phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp ở Lương Tài ý thức được rằng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có DHVP chính là thực hiện chức năng của UBKT. Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp ở Lương Tài đã tổ chức kiểm tra 2 đảng viên có DHVP, trong đó cả 2 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Theo đồng chí Nguyễn Văn Thao, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lương Tài, để việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên khi có DHVP có kết quả, điều quan trọng là ở tính chủ động, thể hiện ở việc tích cực thu thập, nắm tình hình thông qua nhiều nguồn thông tin, kể cả các phản ảnh, dư luận của quần chúng, và thông qua trình độ nghiệp vụ của cán bộ kiểm tra trong việc chọn lọc, phân tích những thông tin đó, và xác lập kế hoạch kiểm tra, kết luận chính xác.

Trong khi đó, UBKT Huyện ủy Gia Bình cho rằng: Phát hiện DHVP là một quá trình hoạt động nghiệp vụ. Từ nguồn thông tin ban đầu, UBKT Huyện ủy tiến hành phân loại thông tin, phân cấp quản lý để tiến hành kiểm tra. Kết quả là từ năm 2015 đến tháng 6 tháng năm 2017, UBKT các cấp ở huyện Gia Bình đã phát hiện 5 tổ chức đảng và 7 đảng viên vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật khiển trách 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Tuy đạt được kết quả trong công tác kiểm tra đảng viên khi có DHVP, song UBKT Huyện ủy Gia Bình cho rằng: Đây không phải là việc làm suôn sẻ, dễ dàng. Kinh nghiệm được rút ra là cán bộ kiểm tra phải kiên trì, kiên quyết và linh hoạt thì mới hoàn thành được nhiệm vụ.

 

Từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2017, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 71 tổ chức đảng và 461 đảng viên, trong đó có 226 cấp ủy viên các cấp. Kết quả, kết luận có 59 tổ chức đảng vi phạm, trong đó có 29 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; 415 đảng viên vi phạm và 253 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.   

 

Xác định đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có DHVP, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng là một nhiệm vụ quan trọng được UBKT Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc, có hiệu quả trong những năm qua. Qua công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và xử lý những trường hợp sai phạm, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBKT Tỉnh ủy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có DHVP của UBKT các cấp vẫn còn bộc lộ những hạn chế: Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa tác dụng của nhiệm vụ này, thiếu chủ động nắm tình hình để xây dựng kế hoạch kiểm tra; một số cán bộ kiểm tra còn có tư tưởng né tránh, thiếu quyết tâm, ngại va chạm, nhất là khi tiến hành kiểm tra đối với đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt; một số nơi chờ rõ vi phạm mới tiến hành kiểm tra; chất lượng hiệu quả của một số cuộc kiểm tra còn thấp; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác kiểm tra và việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy đã đề ra 4 giải pháp, trong đó tập trung vào việc tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Xuân Bình
Top