Bao dien tu Bac Ninh
Thứ Tư, 26/07/2017 - 08:19
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã và đang được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng với nội dung cụ thể, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành điểm đột phá nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội đối với công tác dân vận của Đảng.

Bước vào năm 2017, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh chỉ đạo các cấp cụ thể hoá thành chương trình công tác năm, tuyên truyền, triển khai phong trào thi đua tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; đôn đốc đăng ký xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó ở cơ sở.

Hệ thống dân vận các cấp tập trung triển khai xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Toàn tỉnh duy trì 928 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó có 173 mô hình trên lĩnh vực kinh tế; 240 mô hình, điển hình trên lĩnh vực văn hoá - xã hội; 312 mô hình trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng; 203 mô hình, điển hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

Hệ thống dân vận các cấp phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. MTTQ với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đoàn Thanh niên có phong trào “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp“, “Ngõ sáng tôi yêu”, “Hành trình xanh”, “Thắp sáng đường quê”, Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hội Nông dân với phong trào nông dân Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh với phong trào cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế và hoạt động tình nghĩa; Liên đoàn Lao động với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo.

 

 

Lực lượng dân quân xã An Thịnh, huyện Lương Tài làm dân vận trong huấn luyện, chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tạo thêm niềm tin của dân đối với Đảng. Nhằm tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân, cấp uỷ, chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện Quyết định số 819 của Tỉnh ủy về “Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân”. 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh tổ chức 301 hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân (cấp tỉnh 2, cấp huyện 125, cấp xã 174 hội nghị). Nhiều nhóm vấn đề bức xúc trong cuộc sống được đối thoại như lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, ô nhiễm môi trường, đất đai, chế độ chính sách, phong cách làm việc của cán bộ cơ sở… được lãnh đạo các cấp lắng nghe và có giải pháp xử lý kịp thời.

UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế công tác dân vận theo Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và các Kết luận, Quyết định của Tỉnh ủy. 8/8 UBND các huyện, thị xã, thành phố; 38/38 sở, ngành nghiêm túc duy trì, thực hiện phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác dân vận. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các  sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”.

Hiện nay, Trung tâm hành chính công của tỉnh và thành phố Bắc Ninh đã đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ; giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch công việc; đồng thời phát huy quyền làm chủ, tăng cường sự giám sát của nhân dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức. Toàn tỉnh hiện có 15/17 cơ quan cấp tỉnh, 8/8 UBND cấp huyện, 126/126 UBND cấp xã thực hiện nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

 MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng chương trình giám sát, chương trình phản biện giai đoạn 2014-2017; tổ chức được 15 cuộc giám sát, 16 cuộc phản biện cấp tỉnh; tiến hành phản biện bằng văn bản được trên 300 dự thảo văn bản, tham gia được trên 30 hội nghị góp ý vào dự thảo các dự án Luật với gần 300 lượt ý kiến có chất lượng.

Với những kết quả tích cực và bước chuyển biến về chất, có thể khẳng định, công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân, củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc, giữ vững ổn định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bảo Anh
Top