Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 14/07/2017 - 08:55
Lương Tài đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020, ngày 9-2-2017 UBND huyện Lương Tài đã ban hành Kế hoạch số 05 về việc tập trung tuyên truyên cải cách hành chính năm 2017.

Trong đó nhiệm vụ tập trung là cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hầu hết các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và các phòng, bộ phận chuyên môn. Các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ được cập nhật kịp thời. Bước đột phá trong công tác cải cách hành chính ở Lương Tài là hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phục vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực thi nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước. Từ khi bộ phận Một cửa liên thông đi vào hoạt động đã kịp thời tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong các lĩnh vực “cấp phép xây dựng, chế độ chính sách, xã hội, chứng thực, hộ tịch, đất đai, môi trường…” đã giúp cho việc cập nhật thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị, doanh nghiệp, người dân được diễn ra nhanh chóng, nền nếp, hiệu quả, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với các tổ chức và công dân thêm khăng khít, người dân cũng dễ dàng giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước. Bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn đã bố trí phòng riêng, có trang thiết bị hiện đại, cần thiết và cử cán bộ trực tất cả các ngày làm việc trong tuần để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa ở 3 lĩnh vực công chứng, chứng thực, đất đai, chế độ chính sách, xã hội. Hầu hết cán bộ, công chức cấp huyện và xã được trang bị máy tính riêng có kết nối internet hỗ trợ cho công việc và hiện đại hóa thủ tục hành chính. UBND huyện cũng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có  năng lực, chuyên môn cao, tận tụy phục vụ nhân dân.

Năm 2017 UBND huyện Lương Tài đang tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, triển khai thiết lập hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông cho các xã, thị trấn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tăng nguồn hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Bình Thái (Đài Lương Tài)
Top