Bao dien tu Bac Ninh
Thứ sáu, 14/07/2017 - 08:53
Quế Võ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh
Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với tổ chức cơ sở Đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện Quế Võ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực.

Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Từ một vùng đất nghèo khó, sau nhiều năm nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đoàn kết của người dân địa phương, xã Bồng Lai có nhiều đổi thay. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, 100% các tuyến đường ngõ, xóm được bê tông hóa; tỉ lệ hộ gia đình có đời sống khá, giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể; hằng năm, hơn 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa... Có được kết quả đó là nhờ Đảng bộ xã Bồng Lai đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng chí Phan Văn Sắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Lai cho biết: “Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, Đảng ủy xã xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, từng năm, từ đó đề ra nghị quyết, giải pháp thực hiện phù hợp; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện cụ thể hóa nghị quyết bằng những giải pháp sát thực tiễn ở từng địa phương”.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ cụ thể hóa việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là ở Đảng bộ các xã, thị trấn bằng các văn bản chỉ đạo, chương trình hành động và hướng dẫn thực hiện cụ thể của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nét nổi bật trong hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ là tăng cường bám sát địa bàn để chỉ đạo và trực tiếp đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp. Các đồng chí Huyện ủy viên, các ban của Huyện ủy được phân công trực tiếp về tham gia sinh hoạt chi bộ cơ sở để nắm tình hình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Chế độ thông tin báo cáo của các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đối với BTV Huyện ủy được chấn chỉnh và duy trì để phục vụ kịp thời công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực.

 

 

Bộ mặt nông thôn mới xã Bồng Lai.

 

Trong triển khai xây dựng các nghị quyết của huyện, cũng như cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, huyện luôn quan tâm và thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và được giao cho các cơ quan tham mưu chuẩn bị kỹ, trình BCH, BTV huyện thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Không chỉ vậy, để đảm bảo các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong triển khai thực hiện cũng được huyện đặc biệt quan tâm và phân công rõ trách nhiệm. Nhất là các nội dung liên quan đến thực hiện các dự án về phát triển kinh tế; bồi thường, GPMB; xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; xây dựng NTM; nâng cấp đô thị loại IV và xây dựng các quy hoạch chiến lược của huyện... Qua chỉ đạo, kiểm tra giám sát đã kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong tổ chức thực hiện.

Nhờ thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, đặc biệt là ở Đảng bộ các xã, thị trấn huyện Quế Võ không chỉ tạo được sự chuyển biến tích cực nhận thức, hành động, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm. 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 243,655 tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn hiện hành còn 2,82%. Trong chương trình xây dựng NTM, đến nay, có 8 xã đạt chuẩn NTM, tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 327 tiêu chí, tăng 16 tiêu chí so với năm 2016. Phấn đấu 4 xã gồm: Việt Hùng, Quế Tân, Bồng Lai, Đức Long hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ, để tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo từng đồng chí huyện ủy viên, ủy viên thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình công tác hàng năm, định kỳ có báo cáo Ban Thường vụ kết quả thực hiện chương trình đề ra; tăng cường đi cơ sở, bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách và quy chế làm việc để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết này được Huyện ủy Quế Võ xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Xuân Bình
Top