Bao dien tu Bac Ninh
Thứ ba, 11/07/2017 - 17:37
Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tiếp tục đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội (*)
(Lược trích phát biểu của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII)

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi về tham dự Kỳ họp thứ Năm, khóa XVIII, HĐND tỉnh Bắc Ninh. Lần đầu tiên tham dự Kỳ họp, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí đạo biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh lời chúc sức khỏe và thành công; chúc Kỳ họp thứ Năm, khóa XVIII, HĐND tỉnh Bắc Ninh thành công tốt đẹp.

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong thành tựu chung của đất nước, có phần đóng góp rất quan trọng của tỉnh Bắc Ninh, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Qua nghe báo cáo và theo dõi, tôi vui mừng nhận thấy: Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đưa kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh đều vượt xa mức trung bình chung của cả nước.

Đóng góp vào những thành tích, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Bắc Ninh thời gian qua có vai trò hết sức quan trọng của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh. Trong những năm qua, hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các đồng chí đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, biện pháp thực hiện khả thi và hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội địa phương.

Là thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và vinh dự là đại biểu Quốc hội của tỉnh Bắc Ninh, tôi hết sức vui mừng, phấn khởi, đánh giá rất cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017, tôi đề nghị từng vị đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trên các lĩnh vực, đóng góp những ý kiến xác đáng để Kỳ họp lần này là Kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện những thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào  năm 2022”. Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp các đồng chí đã đề ra, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quyết tâm thực hiện một số nội dung sau:

 Thứ nhất, tỉnh Bắc Ninh cần bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII  của Đảng và các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, Bộ, ngành Trung ương, của địa phương bạn phục vụ sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh.

 Thứ hai, các cấp ủy Đảng tỉnh Bắc Ninh phải có giải pháp, biện pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp. Trọng tâm là thực hiện kiên quyết, vai trò, có hiện quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị đảm bảo yêu cầu toàn diện, hiệu quả - thiết thực.

 Thứ ba, chủ động rà soát quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung đô thị và Quy hoạch điều chỉnh vùng. Phát triển đô thị Bắc Ninh phù hợp với quy hoạch trong mối quan hệ cấu trúc không gian kinh tế - xã hội và đô thị, gắn kết với quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và các nước theo định hướng “hiện đại, văn minh, văn hiến, hài hòa và bền vững”. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh; thu hút đầu tư có chọn lọc; đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa để tiến nhanh tới hiện đại. Tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cao, chuỗi giá trị. Xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; phát triển thủy lợi theo hướng đa chức năng. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 Thứ tư, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội; nâng cao chất lượng trên lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, phát thanh, truyền hình, đào tạo nguồn nhân lực giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm…, nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống ngày càng cao của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND tỉnh; tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát của các ban, các tổ chức của HĐND tỉnh.

 Thứ năm, đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phải thường xuyên chú trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới và áp lực ngày càng lớn hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, ban , ngành, chính quyền các cấp và nhân dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, công tác đảm bảo an ninh, trật tự đã đạt được những kết quả tích cực; không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực hơn; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường an ninh,an toàn, lành mạnh để sản xuất, kinh doanh, phục vụ khởi nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước (so sánh với một số nước trên thế giới và khu vực, nhiều nơi bất ổn chính trị, khủng bố, phá hoại xảy ra nghiêm trọng, song nước ta vẫn giữ vững ổn định chính trị, an ninh chính trị của chúng ta được đảm bảo, trật tự xã hội chuyển biến tích cực, tạo được môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, đây là điều đáng tự hào, là điều kiện cho phát triển đất nước nói chung, từng địa phương nói riêng).

 Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng thể thì xã hội vẫn còn nhiều vấn đề chưa thật yên tâm, nhiều nơi chưa thật sự trật tự, an toàn cho người dân; tội phạm còn diễn biến phức tạp, tội phạm núp bóng doanh nghiệp để hoạt động, đe dọa lực lượng thi hành pháp luật, chống người thi hành công vụ gia tăng; vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản diễn ra phức tạp; nguy cơ cháy nổ còn cao… Do vậy, bên cạnh việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh tôi đề nghị các đồng chí phải hết sức chú ý đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, xây dựng xã hội trật tự, an toàn, lành mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí phục vụ phát triển bền vững. Các đồng chí cần nhận thức thật thấu đáo về yêu cầu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với việc giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh cần phải chỉ đạo quyết liệt bảo đảm an ninh, trật tự, chống vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện mô hình tăng trưởng, đô thị hóa cần chú trọng đến công tác phòng, chống tội phạm, công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong phát triển các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, làng nghề, thực hiện các dự án khai thác cát, đá, sỏi cần đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, không vì phát triển “nóng” mà bỏ qua môi trường. Vì, hầu hết các vụ việc phức tập về an ninh, trật tự thời gian gần đây đều gắn với vấn đề đất đai và môi trường. Ô nhiễm môi trường không đơn thuần là vấn đề bức xúc, khiếu kiện của người dân mà là vấn đề an ninh chính trị, sự ổn định của xã hội, là các vấn đề tác động trực tiếp trên diện rộng đến lao động, sản xuất và an sinh của người dân.

Với truyền thống văn hiến, cách mạng cùng với những thành tựu đạt được trong những năm qua và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cá nhân tôi tin tưởng rằng thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tiếp tục tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

 

(* Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt)

Top