Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 10/07/2017 - 08:39
Đảng bộ huyện Gia Bình đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện
Đảng bộ huyện Gia Bình đã đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở (TCCS) đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình cho biết, xác định đổi mới phương thức lãnh đạo là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Gia Bình chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo hướng sát cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố. Từ đó, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt được ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với cơ sở. Đặc biệt là công tác cải cách hành chính trong cả hệ thống chính trị. Qua đó, thực hiện giảm hội họp, tăng chất lượng, đổi mới quy trình ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện.

Một nội dung nữa mà Đảng bộ huyện Gia Bình tập trung lãnh đạo thực hiện, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với HĐND, UBND, UBMTTQ huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là hiệu lực của các quyết định hành chính và kết quả thực thi trên thực tế. Từ đó rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc của HĐND, UBND, UBMTTQ huyện nhằm tăng cường phối hợp trong thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, phát huy tính chủ động của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục sự chồng chéo.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Huyện ủy Gia Bình cũng tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

Qua triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở Gia Bình đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo tính kế thừa và chủ động. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở được tăng cường. Các trường hợp vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời phát hiện và uốn nắn, xử lý. Hằng năm, Đảng bộ huyện luôn đạt trong sạch vững mạnh và TSVM tiêu biểu. Đặc biệt năm 2016, Đảng bộ huyện Gia Bình là một trong 2 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức đảng ở Đảng bộ vẫn còn những tồn tại hạn chế: Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của TCCS Đảng. Khả năng vận dụng, cụ thể hóa nghị quyết cấp trên của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng còn nhiều hạn chế, tình trạng rập khuôn, máy móc vẫn còn. Tinh thần tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu, phát hiện sai phạm một số nơi còn yếu; sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ chưa cao, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác kiểm tra, giám sát trên một số mặt còn hạn chế, nhất là trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện dân chủ cơ sở có nơi còn hình thức; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy viên cơ sở còn hạn chế.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Thoại, để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ huyện là cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng các cấp, nắm vững các văn bản của Trung ương, là căn cứ để các cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, cụ thể hóa nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó, tập trung vào chương trình trọng tâm là “Đổi mới tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuân Bình
Top