Bao dien tu Bac Ninh
Thứ hai, 03/07/2017 - 08:21
Khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Lương Tài được triển khai sâu rộng, thực sự trở thành phong trào lớn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, góp phần bảo tồn, phát huy những nét đẹp văn hóa của quê hương, khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Điểm nổi bật của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Lương Tài là phát huy được những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; vận động được các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Thông qua phong trào, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở được củng cố về tổ chức, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở… Từ phong trào xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến ở mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần đẩy mạnh hoạt động học tập, công tác, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

 

 

Hệ thống di tích lịch sử văn hóa luôn được quan tâm tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị. Trong ảnh: Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Hàn Thuyên (xã Lai Hạ, Lương Tài).

 

Năm 2016, toàn huyện có 203 tập thể, 107 thôn, xã, 105 gia đình và 1.688 cá nhân được các cấp khen thưởng; có 99,3% số gia đình đạt gia đình văn hóa, 93,1% số thôn được công nhận làng văn hóa và 88% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, tân gia, lễ hội và mừng thọ được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, văn minh, tỷ lệ hỏa táng chiếm 26%. Nhiều nội dung của phong trào gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến thôn làng được chú trọng với 112 nhà văn hóa khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Toàn huyện có 1 thư viện, 11 điểm bưu điện văn hóa xã, 14 tủ sách pháp luật, 68 tủ sách thôn, 116 trạm truyền thanh, 117 điểm vui chơi trẻ em. Ngoài ra còn có 19 nhà luyện tập và thi đấu thể thao, 3 bể bơi, 3 phòng tập thể hình, 118 sân thể dục thể thao. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ở cơ sở luôn được quan tâm chăm lo phát triển với 62 CLB thể dục thể thao, 25 CLB văn hóa văn nghệ, tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia luyện tập TDTT đạt 28,5%...

Đáng chú ý trong năm 2016, UBND huyện Lương Tài ban hành Đề án hỗ trợ kinh phí và thưởng cho các thôn, làng, giữ vững danh hiệu làng văn hóa nhiều năm liên tục giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Trung ương và của tỉnh, huyện còn thưởng cho các thôn giữ vững 9 năm liên tục là 50 triệu đồng, 6 năm liên tục là 10 triệu đồng và 3 năm liên tục là 3 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực để khuyến khích, động viên các thôn, làng duy trì giữ vững danh hiệu văn hóa trong nhiều năm liên tiếp, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

 

 

Thư viện huyện Lương Tài thu hút nhiều độc giả góp phần xây dựng văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân.

 

Thời gian tới, BCĐ phong trào huyện Lương Tài xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Năm 2017, huyện phấn đấu có 99,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 94% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa và 89% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Để phong trào ngày càng chất lượng, lan tỏa rộng khắp đến toàn bộ đời sống xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng người dân, gia đình, tập thể và cộng đồng cũng như các mối quan hệ của con người, Lương Tài tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực thực hiện; thường xuyên củng cố kiện toàn BCĐ phong trào từ huyện đến cơ sở, bổ sung quy chế làm việc của BCĐ các cấp, duy trì các cuộc họp, giao ban định kỳ trong các cấp để sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, khắc phục những tồn tại, hạn chế, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể tích cực.

Huyện Lương Tài cũng tiếp tục chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa; quan tâm xây dựng và phát huy vai trò trụ cột của đội ngũ làm công tác tư tưởng, văn hóa, giáo dục trong nhiệm vụ phát triển văn hóa và xây dựng con người mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào theo đạo... Quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo những di tích, công trình văn hóa nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc truyền thống của quê hương. 

Bài, ảnh: Việt Thanh
Top